Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowało założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.) , których celem jest przeniesienie kompetencji organu nadzoru nad regionalnymi izbami obrachunkowymi z ministra właściwego do spraw administracji publicznej na ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Regionalny Izbom Obrachunkowym w związku z ostatnio dokonanymi zmianami ustrojowymi w finansach publicznych przyznano szczególną rolę w ramach systemu finansów publicznych. Odnosi się to z jednej strony do zadań izb związanych z opiniowaniem uchwał podejmowanych w ramach gospodarki finansowej oraz interpretacją przepisów ustawy o finansów publicznych, z drugiej natomiast dysponowaniem zakresem danych i informacji niezbędnych dla ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Projektowane usprawnienie nadzoru miałoby dotyczyć przede wszystkim spraw dotyczących przygotowywania budżetów regionalnych izb obrachunkowych (zostanie skrócona droga przekazu danych) oraz bardziej efektywnego uczestniczenia izb w procesie prawidłowego stosowania przepisów z zakresu finansów publicznych i pozyskiwania informacji o stanie gospodarki finansowej samorządu terytorialnego.

W zakresie swoich zadań, RIO dokonują kontroli gospodarki finansowej i zamówień publicznych:
1. jednostek samorządu terytorialnego,
2. związków międzygminnych,
3. stowarzyszeń gmin oraz stowarzyszeń gmin i powiatów, 4. związków powiatów, 5. stowarzyszeń powiatów, 6. samorządowych jednostek organizacyjnych, w tym samorządowych osób prawnych, 7. innych podmiotów, w zakresie wykorzystywania przez nie dotacji przyznawanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

RIO sprawują również nadzór nad działalnością jednostek samorządu terytorialnego w zakresie uchwał i zarządzeń podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego w sprawach:
1. procedury uchwalania budżetu i jego zmian, 2. budżetu i jego zmian, 3. zaciągania zobowiązań wpływających na wysokość długu publicznego jednostki samorządu terytorialnego oraz udzielania pożyczek, 4. zasad i zakresu przyznawania dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 5. podatków i opłat lokalnych, do których mają zastosowanie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa, 6. absolutorium, 7. wieloletniej prognozy finansowej i jej zmian.


Na podstawie:www.mswia.gov.pl, stan z dnia 14 lutego 2011 r.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 z późn. zm.)