Rada Miejska w Łańcucie określiła metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, tj. od każdego gospodarstwa domowego prowadzonego na nieruchomości. Dokonano zróżnicowania miesięcznych stawek od gospodarstwa ze względu wielkość gospodarstwa i sposób zbierania odpadów komunalnych.

W uchwale zawarto jednak również postanowienie, że w przypadku, gdy odpady komunalne na nieruchomości będą zbierane w sposób selektywny, ustala się niższą miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla osób powyżej 60 roku życia.

Zdaniem Kolegium RIO, dokonanie zróżnicowania stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wg wieku wykracza poza zakres upoważnienia ustawowego i w istotny sposób narusza ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jej zdaniem zawarty w ustawie katalog przesłanek różnicowania stawek jest zamknięty i nie jest możliwe jego rozszerzenie.

Źródło: www.recykling.pl