1 stycznia 2012 r. weszły w życie przepisy reformy Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na mocy tych zmian od 1 lipca br. gminy będą odpowiedzialne za prawidłowe funkcjonowanie systemu odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości. Realizacja tych przepisów będzie więc nakładała na gminy m.in. obowiązek przeprowadzenia przetargów na odbiór odpadów, budowę instalacji do przetwarzania odpadów, ustalenia regulaminów, wydawania zezwoleń na odbieranie odpadów. Samorządy od początku obowiązywania tej ustawy zgłaszały szereg uwag i problemów z implementacją tych przepisów. Po roku obowiązywania przepisów, w dniu 25 stycznia br. Sejm znowelizował "ustawę śmieciową".


Celem nowelizacji jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających gminom bardziej elastyczną politykę w zakresie ustalania opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i gospodarowania tymi odpadami. Najważniejsze zmiany, które przewiduje nowelizacja to: poszerzenie zakresu możliwości, jakie gmina może wykorzystać, aby ustalić opłatę śmieciową, możliwość składania oświadczeń niezbędnych do ustalenia wysokości opłaty drogą elektroniczną, gmina może przejąć obowiązek wyposażania nieruchomości w pojemniki na nieczystości i zadbać o te pojemniki, o ich stan sanitarny oraz techniczny, burmistrzowi, prezydentowi i wójtowi gminy przypisano uprawnienia egzekutora podatku od nieczystości.
 

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji, w trakcie której eksperci przekażą Państwu praktyczną wiedzę niezbędną do wdrożenia zapisów znowelizowanej ustawy. Konferencja odbędzie się 26 marca br. w Centrum Bankowo – Finansowym Nowy Świat SA.

Do udziału w konferencji zapraszamy:
• wójtów, burmistrzów
• kierowników i specjalistów referatów gospodarki komunalnej
• kierowników i specjalistów ds. inwestycji i zamówień publicznych
• przedstawicieli zawiązków gmin
• kierowników i specjalistów komunalnych zakładów zagospodarowania odpadów
• inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie odbioru odpadów oraz budowy i eksploatacji regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

Przejdź do strony konferencji „Odpady komunalne – jak po nowelizacji interpretować i wdrażać przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach?”

Patronem medialnym wydarzenia jest Serwis Samorządowy www.samorzad.lex.pl.