Referencje dla podwykonawcy może wystawić zarówno generalny wykonawca, jak i zamawiający.

W przepisach ustawy - Prawo zamówień publicznych, brak jest zapisów, które określałyby, który podmiot, wykonawca, czy inwestor, jest uprawniony do wystawienia referencji podwykonawcy. Powyższe, pozwala wyprowadzić tezę, iż referencje mogą być wystawione wykonawcy, zarówno przez wykonawcę jak i przez inwestora (zamawiającego).

Stanowisko to, znajduje również swoje potwierdzenie w orzecznictwie: "Brak uzasadnienia prawnego dla stanowiska, że referencje nie mogą być wystawiane przez kogokolwiek innego poza inwestorem. P.z.p. nie ogranicza kręgu podmiotów uprawnionych do wystawiania dokumentów potwierdzających należyte wykonanie usług'' (por. wyrok KIO z 13.09.2011 r. KIO 1864/11, Lex nr 964328).

W orzecznictwie wskazuje się również, że ,,Referencje stanowią oświadczenie wiedzy podmiotu posiadającego wiedzę z zakresu objętego ich przedmiotem, może je zatem wystawić każdy, kto ma wystarczające informacje pozwalające uznać należytą jakość wykonanych robót czy dostaw (por. wyrok KIO z 11.10.2010 r. KIO/UZP 2127/10, Lex nr  658058).

Mając na uwadze powyższe, należy stwierdzić, że referencje mogą być wystawione podwykonawcy, zarówno przez wykonawcę, jaki przez samego inwestora (zamawiającego), o ile posiada on dostateczną wiedzę o jakości wykonanych przez tego podwykonawcę robót.

Z treści referencji, powinno niewątpliwie wynikać, że dany podmiot wykonywał roboty jako podwykonawca.

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami