Przebudowa drogi wiąże się z inną inwestycją publiczną (nie gminną) i wyłoniony wykonawca ma przebudować drogę na własny koszt.

Czy dopuszczalne jest wykonanie tejże drogi bez procedury przetargowej?

Pozwolenie na budowę (ZRiD) otrzymuje wójt.

Odpowiedź

Fakt realizowania inwestycji drogowej na podstawie ZRiD nie ma wpływu na obowiązek stosowania przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych. Jeżeli zamawiającym jest podmiot zobowiązany do stosowania ustawowych procedur zamówień publicznych, to w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych musi on zastosować się do odpowiednich przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.) – dalej u.r.i.d.p. określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych, a także organy właściwe w tych sprawach, w szczególności zaś przedstawia procedurę uzyskiwania zezwolenie na realizację inwestycji drogowej, które w przypadku inwestycji w zakresie dróg publicznych zastępuje pozwolenie na budowę. Jednocześnie żaden przepis przedmiotowej ustawy nie odnosi się do problematyki zamówień publicznych udzielanych w celu realizacji tychże inwestycji, zwłaszcza zaś brak jest przepisu wyłączającego obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) – dalej p.z.p. Powyższe oznacza zatem, że podmioty zobowiązane do stosowania przepisów p.z.p. w celu realizacji inwestycji drogowej w oparciu o ZRiD nie mogą pominąć procedur udzielania zamówień publicznych.

Zwrócić należy jednak uwagę, że zadający pytanie wskazał, iż wyłoniony wykonawca ma przebudować drogę na własny koszt. W tym miejscu przypomnieć należy, iż zgodnie z art. 2 pkt 13 p.z.p. przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowę odpłatną zawieraną między zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane. Wobec powyższego przypuszczać należy, w analizowanym stanie faktycznym, muszą występować także inne okoliczności nie wskazane w treści pytania, które zamawiający winien wziąć pod uwagę przygotowując się do wyłonienia wykonawcy inwestycji drogowej.