Rażąco niską cenę należy badać w stosunku do każdej oferty, nawet wówczas, jeżeli zajmuje odległe miejsce i na pewno nie będzie wybrana.

By zbadać rażąco niską cenę konieczne jest „ubruttowienie” szacunku zamawiającego >>>

Przepis art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) dalej p.z.p., nakazuje zbadać zamawiającemu ofertę pod kątem rażącej ceny w sytuacji, gdy – cyt: „cena oferty wydaje się rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia i budzi wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, w szczególności jest niższa o 30% od wartości zamówienia lub średniej arytmetycznej cen wszystkich złożonych ofert”.

W świetle powyższego przepisu, obowiązek ten dotyczy wszystkich ofert a nie tylko oferty uznanej za najkorzystniejszą. Dlatego też, rażąco niską cenę należy badać w stosunku do każdej oferty, nawet wówczas, jeżeli zajmuje odległe miejsce i na pewno nie będzie wybrana.