Rada powiatu uchwałą odwołała skarbnika powiatu oraz orzekła, że stosunek pracy ulega rozwiązaniu w tym samym dniu na mocy porozumienia stron. Podjęcie uchwały nastąpiło z wniosku starosty na podstawie art. 12 pkt 3 i art. 37 ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym , art. 70 § 1 oraz art. 30 § 1 pkt 1 w związku z art. 69 k.p.

Następnie uchwałą z grudnia 2008 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie odwołania skarbnika rada powiatu dokonała modyfikacji pierwotnego rozstrzygnięcia w ten sposób, że stosunek pracy z byłym skarbnikiem ulegnie rozwiązaniu 31 grudnia 2010 r. za porozumieniem stron.

Na tę uchwałę wojewoda zachodniopomorski wniósł skargę do WSA. Odnosząc się do podstawy prawnej kwestionowanej uchwały, wojewoda wskazał, że zgodnie z art. 12 pkt 3 ustawy o samorządzie powiatowym do wyłącznej właściwości rady powiatu należy powoływanie i odwoływanie na wniosek starosty skarbnika powiatu, będącego głównym księgowym budżetu. Natomiast w myśl art. 70 § 1 k.p. pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie – niezwłocznie lub w określonym terminie – odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał, zatem w ocenie wojewody rada powiatu nie ma umocowania prawnego do decydowania o kwestiach związanych z rozwiązaniem stosunku pracy z pracownikiem samorządowym. W ocenie wojewody starosta nie mógł rozwiązać stosunku pracy ze skarbnikiem powiatu, obejmującym wybór trybu tego rozwiązania, natomiast legitymacja rady powiatu ograniczała się wyłącznie do odwołania z pełnionej funkcji. WSA stwierdził, że zaskarżona uchwała podjęta została z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa i wymaga wyeliminowania z obrotu prawnego, chociaż z innych przyczyn niż podnoszone w skardze.

Rada powiatu wniosła skargę kasacyjną do NSA, zarzucając orzeczeniu WSA naruszenie przepisów prawa materialnego przez błędną wykładnię.

W ocenie NSA rozstrzygnięcie sądu I instancji jest zgodne z prawem. Zdaniem sędziów NSA WSA kontrolował uchwałę zmieniającą wcześniejszą uchwałę o odwołaniu skarbnika w ten sposób, że – pozostawiając niezmienione postanowienie o odwołaniu zainteresowanego ze stanowiska skarbnika – zmieniono postanowienie ustalające, że stosunek pracy ulega rozwiązaniu 31 grudnia 2010 r. za porozumieniem stron. Podejmując uchwalę o tej treści, rada powiatu naruszyła prawo. Zdaniem NSA brak jest bowiem podstaw prawnych umożliwiających odwołanie ze stanowiska skarbnika powiatu z jednoczesnym określeniem bardzo odległego terminu rozwiązania stosunku pracy. Dodatkowo w ocenie NSA w orzecznictwie Sądu Najwyższego wyrażony został pogląd, zgodnie z którym uchwała rady gminy o odwołaniu sekretarza gminy ze stanowiska jest jednocześnie aktem rozwiązującym stosunek pracy z powołania.

NSA oddalił skargę kasacyjną.

Zobacz orzeczenie:
Wyrok NSA z dnia 16 czerwca 2010 r., sygn. akt II OSK 825/10

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.)