Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.Rada miejska podjęła ustaliła zasady lokalizacji miejsc sprzedaży alkoholu na terenie gminy.

Prokurator zaskarżył jeden z zapisów uchwały.

Zastrzeżenie organu dotyczyło wprowadzonego czasowego zakazu sprzedaży alkoholu w dniach świąt państwowych i kościelnych tj. Święta Niepodległości, Bożego Ciała oraz Wszystkich Świętych w odległości 500m od miejsca zbiorowego zgromadzenia oraz czasowego zakazu sprzedaży alkoholu w czasie trwania święta gminnego, z wyłączeniem jednorazowych zezwoleń.

WSA przyznał rację prokuratorowi.

Sąd zwrócił uwagę, iż ustawodawca przyznał radzie kompetencję do wprowadzenia dodatkowych zakazów sprzedaży napojów alkoholowych o charakterze stałym bądź też czasowym na wyznaczonych obszarach gminy ze względu na charakter tych miejsc, a nie ze względu na wagę odbywających się tam uroczystości czy wydarzeń.

Zdaniem WSA rada nie mogła wprowadzać czasowego zakazu sprzedaży alkoholu ze względu na charakter określonych świąt i obchodzonych w związku z nimi uroczystości.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 28 sierpnia 2014 r., sygn. akt II SA/Go 547/14, nieprawomocny

Omówienie orzecznictwa pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.