Specustawa o EURO2012 będzie miała znaczenie nie tylko dla bezpieczeństwa rozgrywek prowadzonych na stadionach, ale również imprez towarzyszących mistrzostwom. Wprowadzone zmiany maja na stałe poprawić poziom bezpieczeństwa w trakcie wszystkich imprez masowych, nie tylko sportowych.

W przeciwieństwie do obecnych regulacji możliwe będzie sprzedawanie na stadionie piwa o niskiej zawartości alkoholu. Karane ma być także posiadania niebezpiecznych narzędzi (m.in. noża, maczety) w miejscu publicznym, jeżeli zachodziłoby uzasadnione podejrzenie o możliwości użycia ich w celu popełnienia przestępstwa.

Ostre represje przewiduje się dla chuliganów. Osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu objęta byłaby monitoringiem elektronicznym i zmuszona byłaby do przebywania w miejscu stałego pobytu w trakcie trwania meczu. Rozwiązanie to miałoby zostać wprowadzone od początku przyszłego roku.

Dodatkowo zapewnieniu porządku służyć miałyby rozprawy sądowe osób zatrzymanych przeprowadzane już na stadionie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Zaostrzeniu uległyby również kary za fałszywe alarmy bombowe.

Na podstawie: www.mswia.gov.pl