Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego

NIE. Rada gminy nie może utajnić ani wprowadzić zakazu filmowania swoich obrad, o ile nie przewiduje tego wyraźny przepis rangi ustawowej. Obecnie żaden taki przepis (dotyczące utajnienia obrad organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego) nie obowiązuje. Prawo obywatela do informacji o działalności organów władzy publicznej ma swoje umocowanie przede wszystkim w Konstytucji RP.

Zgodnie z art. 61 ust. 2 Konstytucji prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Rozwinięciem postanowień konstytucyjnych jest ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) oraz przepisy samorządowych ustaw ustrojowych, w tym art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.).

Rada gminy nie ma żadnych podstaw prawnych do ograniczania jawności swoich obrad, nawet jeśli zapewniona jest transmisja audio-wizualna za pośrednictwem internetu, czy lokalnych stacji telewizyjnych. Konstytucja gwarantuje nie tylko jawność obrad, ale także prawo do ich rejestracji. Fakt, że władze gminy zapewniają transmisję obrad ora możliwość uzyskania zapisu sesji na nośniku, nie ogranicza konstytucyjnego prawa obywatela do rejestracji obrad rady gminy.

Jak wskazał WSA w Łodzi w wyroku z dnia 9 lipca 2008 r., sygn. akt II SA/Łd 89/08, pod pojęciem szeroko rozumianego prawa do informacji należy rozumieć także prawo obywatela do rejestracji obrazu z obrad kolegialnych organów władzy pochodzących z powszechnych wyborów. Pojęcie "wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji" użyte w art. 11b ust. 2 u.s.g. podobnie jak i pojecie "dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej", użyte w art. 3 ust. 1 pkt 3 u.d.i.p. należy, interpretować szeroko, a więc nie tylko jako możliwość "bycia obecnym" podczas obrad rady gminy, czy też posiedzeń jej komisji, ale także w kontekście art. 61 ust. 2 Konstytucji RP, jako prawo obywatela do rejestracji dźwięku lub obrazu z obrad rady gminy i posiedzeń jej komisji.

Artykuł pochodzi z programu LEX dla Samorządu Terytorialnego.