Gmina realizuje projekt w ramach PROW. W zestawieniu rzeczowo finansowym dot. Projektu jest min. usługa "Koszt wynajmu sceny z profesjonalnym nagłośnieniem". Taka scena jest na wyposażeniu Instytucji Kultury. Jest to samorządowa Instytucja kultury, finansowana przez Gminę w formie dotacji.

W związku z powyższym pytanie jest następujące: czy instytucja kultury jaką jest Gminne Centrum Kultury może wystawić rachunek za wynajem sceny z nagłośnieniem dla Urzędu Gminy w celu realizacji projektu o którym mowa powyżej. Dodać należy, iż Gminne Centrum Kultury nie jest VATowcem.


Odpowiedź

Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.) , rozróżnia dwie formy jednostek prowadzących działalność kulturalną: państwowe oraz samorządowe instytucje kultury. Akt o utworzeniu instytucji kultury wydaje Organizator, określa jej nazwę, rodzaj, siedzibę i przedmiot działania. Ponadto ma obowiązek zapewnienia środków niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona. Instytucje kultury działają na podstawie aktu o utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora. Organizację wewnętrzną instytucji kultury określa regulamin organizacyjny nadawany przez dyrektora tej instytucji, po zasięgnięciu opinii organizatora oraz opinii działających w niej organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców. Instytucje kultury uzyskują osobowość prawną i mogą rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru prowadzonego przez organizatora, zgodnie z art. 14 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej , i prowadzą samodzielną gospodarkę finansową zgodnie z zapisem w art. 27 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej .

W związku z powyższym, odpowiadając na Państwa pytanie, uważam iż właściwym będzie wystawienie rachunku na rzecz Urzędu Gminy, będący organizatorem Państwa instytucji za wykonaną usługę, w tym przypadku udostępnienie sceny z profesjonalnym nagłośnieniem w celu realizacji projektu przez wyżej wymieniony urząd.

Uzasadnienie

Instytucja kultury samodzielnie gospodaruje przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania. Koszty bieżącej działalności oraz zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów. Ma prawo zbywania środków trwałych stanowiących jej własność - w tym zakresie stosuje odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych lub innych jednostek sektora finansów publicznych.

Samorządowe i państwowe instytucje kultury zobowiązane są do ponoszenia wydatków na cele określone w ich planie finansowym i w wysokości tam ustalonej. Jeżeli przedmiotem zawieranych umów są usługi, dostawy lub roboty budowlane, muszą one przestrzegać zasad określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. Instytucje te zaciągają zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości wynikającej z planu kosztów jednostki, pomniejszonej o wydatki na wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, a także inne składki i opłaty obligatoryjne oraz płatności wynikające z zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

Podstawą gospodarki finansowej samorządowej i państwowej instytucji kultury jest plan działalności, który zawiera (w miarę potrzeb):
- plan usług,
- plan przychodów i kosztów,
- plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz
- plan inwestycji, w tym inwestycji kapitałowych.

Plan ten jest zatwierdzany przez dyrektora instytucji kultury. Określa on wysokość rocznej dotacji otrzymywanej od organizatora na dofinansowanie działalności kulturalnej, która jest działalnością statutową (podstawową) danej instytucji kultury. Obecnie dotacje stanowią główne źródło przychodów w takich instytucjach.

Do czynności zwolnionych od podatku od towarów i usług zaliczamy między innymi usługi związane z kulturą.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.)