Pod pojęciem rachmistrza spisowego kryje się osoba, która zbiera w trakcie spisów powszechnych dane w drodze bezpośredniego wywiadu z badanym, tak w badaniu reprezentacyjnym jak i w badaniu pełnym. Rachmistrzowie spisowi powoływani są przez dyrektora urzędu statystycznego, na wniosek gminnego komisarza spisowego (wójta, burmistrza bądź prezydenta miasta).

Jak szacuje Główny Urząd Statystyczny do przeprowadzenia zaplanowanego na okres od 1 kwietnia do 30 czerwca Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 potrzebnych będzie niemal 20 tysięcy rachmistrzów.

Kandydatem mogła być tylko osoba pełnoletnia, ponadto każdy kto chciał zostać rachmistrzem musiał posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Z uwagi na trzymiesięczny okres pracy szczególnie cenna okazała się dyspozycyjność kandydata, dlatego ponad usługi osób zatrudniony na pełny etat ceniono studentów i bezrobotnych.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2011 dane zbierane będą z wykorzystaniem formularza elektronicznego zainstalowanego na przenośnym urządzeniu elektronicznym (hand-held), dlatego też kandydat na rachmistrza powinien być biegły w nowych technologiach. Co prawda wszyscy kandydaci zobowiązani są do wzięcia udziału w szkoleniach, podczas których odbywają kurs obsługi elektronicznych terminali, jednak jak pokazuje praktyka szkolenia te nie zawsze są efektywne.

Rachmistrz spisowy powinien budzić również zaufanie, dlatego zgodnie z obowiązującymi przepisami w trakcie wykonywania czynności w ramach prac spisowych ma on obowiązek posługiwania się identyfikatorem zawierającym jego zdjęcie, imię i nazwisko, pieczęć urzędu statystycznego oraz pieczątkę imienną i podpis dyrektora urzędu statystycznego, który wydał identyfikator.

Funkcji rachmistrza spisowego nie może sprawować osoba nie korzystająca z pełni praw publicznych lub karana wcześniej za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Przyszły rachmistrz obowiązany jest również zachować tajemnicę statystyczną, co potwierdza złożeniem stosownego przyrzeczenia o ustawowo określonej treści.

Co ciekawe, rachmistrz spisowy nie musi być obywatelem Polski. O funkcję tę ubiegać się może także osoba posiadająca obywatelstwo jednego z państw członkowskich unii europejskiej przy czym konieczna jest perfekcyjna znajomość języka polskiego

                  ZOBACZ SERWIS SPIS POWSZECHNY 2011 - praktyczne porady


Pisaliśmy o tym również:
Spis powszechny 2011 - szczegółowe zasady wynagradzania
Podwójne zarobki w GUS
Spis powszechny 2011 Szkolenie – kilka refleksji
Spis powszechny 2011 - porady
Spis powszechny 2011 – opublikowano rozporzšdzenie w sprawie wynagrodzenia za wykonywanie czynności zwišzanych z ze spisem
Spis powszechny 2011 – nabór i uprawnienia rachmistrzów spisowych
W 2011 r. będzie przeprowadzony spis powszechny
Spis powszechny w 2011 r.