Seminarium skierowane jest do służb finansowych w jednostkach administracji samorządowej. Jego celem jest zapoznanie kadry kierowniczej średniego i wyższego szczebla z istotą i przebiegiem procesów finansowania Jednostek Samorządu Terytorialnego, takich jak: rozwiązywanie podstawowych problemów związanych z utrzymaniem równowagi finansowej, wskazanie kierunków finansowania dłużnego, istota zarządzania długiem – pułapki i zagrożenia oraz pozabudżetowe źródła finansowania.

 

terminarz:
15.11. 2012 r., Łódź
22.11. 2012 r., Poznań
29.11. 2012 r., Katowice


prowadzenie:
dr Arkadiusz Kamiński - Zastępcą Skarbnika i Dyrektor Biura Polityki Długu i Zarządzania Płynnością UM. st. Warszawy. Były Vice Prezes Bankowego Towarzystwa Kapitałowego i długoletni Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów (1994-2005). Uczestnik wielu międzynarodowych konferencji w kraju i za granica. Był członkiem rad nadzorczych szeregu instytucji finansowych (m.in. Budbank SA, Pekao SA, PKO BP SA) oraz gospodarczych (m.in. MZA SA). Autor szeregu publikacji z zakresu problematyki zarządzania długiem, handlu zagranicznego, private equity. Doktor nauk ekonomicznych


Założenia programu:
-Dokonuje się proces umocnienia pozycji finansowej jst, po okresie intensywnego wykorzystania środków UE i wzrostu gospodarczego połączonego z wykorzystaniem zasilania długiem, jst wchodzą w nowy okres, nowego budżetu unijnego z nowym potencjałem gospodarczym i przygotowane do kontynuowania tej polityki, czy to możliwe? realne? i celowe?

-Wystąpiły znaczące zmiany od strony regulacyjnej w jst, podyktowane zmianami w ustawie o finansach publicznych; związane z wprowadzeniem planowania - prognozowania wieloletniego oraz zawężeniem pola manewru w przypadku zadłużania (limity zadłużenia). Jeżeli zważyć na fakt, przejmowania szeregu sfer funkcjonowania w tym kultury, zdrowia , oświaty, opieki społecznej, skoordynowanie tych procesów, finansowanie i prowadzenie długofalowej polityki jest poddawane ciężkiej próbie.

-Postępują istotne zmiany w procesie zarządzania personelem, wprowadzaniem kontroli zarządczej, zarządzaniem ryzykiem, jakością etc. Przygotowanie kadry zarządzającej jst staje się pewnym wyzwaniem poszerzonym, w warunkach trudnego otoczeniem, wymagającego wiedzy i umiejętności, jaki towarzyszy rozwiązywaniu szeregu spraw. Staje się to bardzo istotne szczególnie w sferze finansów.

Cel:
-Zapoznanie kadry kierowniczej średniego i niższego szczebla z istotą i przebiegiem procesów dokonujących się w sferze finansowania jst
-Wyjaśnienie logiki podejścia do rozwiązywania podstawowych problemów związanych z utrzymaniem równowagi finansowej w długim okresie
-Pokazanie kierunków finansowania dłużnego
-Wyjaśnienie istoty zarządzania długiem na szczeblu jst, pułapki i zagrożenia

Adresaci:
Program konferencji adresowany jest do służb finansowych jednostek administracji samorządowej, w tym przede wszystkim:
-skarbników,
-naczelników departamentów lub wydziałów finansowych,
-członków komisji budżetowych,
-wójtów, burmistrzów i prezydentów,
-przedstawiciele Regionalnych Izb ObrachunkowychW programie:

Planowanie finansowe
  Założenia planowania wieloletniego,
oZakres sektora publicznego; samorządowego i podstawy prawne, zwiększenie zadań samorządów, środki finansujące zadania, przepływy z budżetu centralnego
oWarunki zadłużenia wymuszają wieloletnią wizję finansowania – zadłużenia, i wizje zarządzania długiem.
 Planowanie a prognozowanie wieloletnie,
oZastosowanie metod ekonometrycznych w planowaniu i prognozach finansowych
oAnaliza trendów
oMontaż finansowy, przy zastosowaniu finansowania z innych źródeł; środki unijne, prywatne
oOcena realności planowania; planowanie zadaniowe, budowa scenariuszy, punkty krytyczne,
  Zdolność finansowania a zdolność kredytowa
oOcena realności planowania, budowa scenariuszy, punkty krytyczne
oWarunki zdolności kredytowej

Równowaga finansowa, równowaga fiskalna, płynność finansowa
 Równowaga dochodów i wydatków bieżących, majątkowych,
 Równowaga długoterminowa i roczna,
 Pole manewru (zakres decyzji) polityki fiskalnej (polityka systemu podatkowego i jego samodzielności na szczeblu jst a polityka finansowania i wydatków,
 Polityka fiskalna i polityka długu,
 Zarządzanie płynnością – polityka zarządzania płynnością na szczeblu jst, instrumenty,
oPlan przepływów finansowych odzwierciedla zdarzenia aktualne (historyczne) oraz zastosowanie prognostyczne (weryfikacja planu i wyjaśnienie przyczyn istotnych rozbieżności) - pozwala na oszacowanie poziomu płynności:
oWyznaczenie wymaganego poziomu rezerw płynności; bieżącej, krótkoterminowej, średnio i długoterminowej oraz scenariusze awaryjne utrzymywania płynności

Zarządzanie długiem na szczeblu jst
 Polityka zarządzania długiem,
oKoncepcje zarządzania długiem (SP, JST, podmiotu sektora publicznego),
oPlanowanie finansowe (determinanty) a zarządzanie zadłużeniem
oZarządzanie długiem w dużych i małych samorządach
 Budowa scenariuszy finansowania i prognozowania długu
oOkreślanie celów zarządzania długiem długofalowych, średnioterminowych
oZależność celów i strategii zadłużania/oddłużania w ramach sektora finansów publicznych
oKluczowe elementy stabilizujące dług jst
oCele zarządzania długiem – kierunkowe działania w każdej jst
 Zasady zarządzania długiem – koszt versus ryzyko, krytyczne elementy zadłużenia,
oKrytyczne parametry zadłużenia- zależne od skali długu i jednostki samorządowej
oZarządzanie ryzykiem – charakterystyk głównych ryzyk występujących w jst
 Rodzaje ryzyka, miary i elementy zarządzania
oOdzwierciedlania ryzyka procentowego w kosztach obsługi długu (przykłady)
oKoszt średni, graniczny i analiza stress testów
oRyzyko płynności
oRyzyko refinansowania
oRyzyka operacyjne i prawne
 Dobre praktyki w zarządzaniu długiem
oZarządzanie portfelem długu – elementy analizy portfelowej (JST);
oCele zarządzania długiem i zastosowanie kryterium benchmark - portfela odniesienia
oRyzyka rynkowe, kredytowe, operacyjne, instytucjonalne
 Zarządzanie długiem potencjalnym

Kierunki finansowania dłużnego
 Kryteria oceny zdolności kredytowej jst, oceny ratingowe,
oOcena zdolności kredytowej i jej zastosowanie
oElementy składowe oceny (jst); wewnętrzna siła kredytowa i prawdopodobieństwo uzyskania wsparcia (przy braku wywiązywania się z zobowiązań)
oMiary oceny; otoczenie administracyjno-gospodarcze, sytuacja finansowa, zadłużenie i płynność finansowa
oOceny ratingowe a kryteria zadłużenia
 Uwarunkowania wyboru instrumentów dłużnych
oKryteria wyboru rynku; wielkość, program, inwestorzy, refinansowanie, publiczna lub niepubliczna emisja
oKoszt czy ryzyko
oProcedury, wzory, wybory (banki, prawnicy, konsultanci- kryteria wyboru)
oStrategie finansowania obligacjami (według Prof. B. Filipiak)
oCzy wszystkie jst mogą emitować obligacje?
oPrzyszłość rynku obligacji komunalnych w Polsce
 Mechanizm pozyskiwania kredytów komercyjnych i kredytów w międzynarodowych instytucjach finansowych, (profil kredytu lub pożyczki; koszt vs. ryzyko)
 Kryteria wyboru banków /instytucji
 Rodzaje kredytów oferowanych przez banki komercyjne (strony internetowe, standardy a kredyty na miarę, zabezpieczenia)
 Pozyskiwanie kredytów w instytucjach międzynarodowych

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na: http://konferencja.lex.pl/finansekomunalne