Samorządy zajmą się organizowaniem niezbędnego z punktu widzenia interesu społecznego przewozu osób. Pozostałe przewozy mają wykonywać przewoźnicy komercyjni.

Przewozy realizowane w celach turystycznych oraz takie, które są międzynarodowymi przewozami, nie zostaną objęte przepisami ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Taką poprawkę Senatu przyjął Sejm. Zgodnie z przyjętą ustawą, która trafi teraz do podpisu prezydenta, samorządy będą organizatorem publicznego transportu zbiorowego również na obszarze gmin powiatów lub województw, które zawarły ze sobą porozumienie w sprawie takiego transportu. To także jedna z poprawek wprowadzonych do ustawy przez Senat. Ustawa przekazuje samorządom organizowanie przewozu osób, niezbędnego z punktu widzenia interesu społecznego. Pozostałe przewozy będą wykonywały na zasadach rynkowych komercyjne firmy. Przepisy te dotyczą organizowania przewozów w transporcie publicznym drogowym, jak i kolejowym. Nowe prawo ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej, czyli takich, które są konieczne ze społecznego punktu widzenia. Jedna z przyjętych przez Sejm poprawek pozwala na niestosowanie koncesji na usługi komunikacji miejskiej, jeśli samorząd organizujący przewozy zawrze umowę bezpośrednio z firmą, której sam jest właścicielem, lub razem z innym samorządem ma w niej 100% udziałów.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 20 grudnia 2010 r.