Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego, a kryteriami oceny ofert są cena, termin wykonania inwestycji oraz okres gwarancji. Zakończenie pierwszego etapu postępowania planowane jest na 10 stycznia 2014 r. Wykonawcy zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną zaproszeni do składania ofert.

W ramach inwestycji planowana jest budowa 5-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 79 oraz 4-kilometrowego odcinka drogi krajowej nr 50. Planowana obwodnica będzie mieć 2 jezdnie po 2 pasy ruchu w każdym kierunku. Wybudowane zostaną 3 węzły drogowe: „Kąty”, „Marianki” i „Stadion”, ciągi pieszo-rowerowe, obiekty inżynierskie, urządzenia ochrony środowiska, odwodnienie, drogi obsługujące tereny przyległe, a także urządzenia infrastruktury podziemnej.

W ramach zamówienia przewidziane zostało również wykonanie kompleksowego remontu, w tym m. in.: nawierzchni, poboczy, elementów BRD, istniejących dróg krajowych nr 79 (około 6,0 km) i 50 (około 3,0 km) na odcinkach zastępowanych przez obwodnicę Góry Kalwarii (poza granicami robót objętych decyzją ZRID) wraz z odtworzeniem organizacji ruchu.

Realizacja inwestycji zaplanowana jest na lata 2014-2017.

Źródło: www.gddkia.gov.pl