Czy Gmina ogłaszając przetarg na bankową obsługę budżetu i jej jednostek organizacyjnych jest zobowiązana ująć instytucję kultury?

Czy jednak, aby nie naruszać fundamentalnych zasad samodzielności odrębnej od gminy osoby prawnej, jaką jest instytucja kultury, wskazane jest aby samodzielnie dokonywała wyboru?

Odpowiedź

Ustawa - Prawo zamówień publicznych nie reguluje kwestii zasad ogłaszania przetargu na bankową obsługę budżetu i jej jednostek organizacyjnych w stopniu na tyle szczegółowym, aby rozstrzygnąć wątpliwości zadającego pytanie. Niewątpliwie w myśl art. 195 ust. 1 ustawy o finansach publicznych bankową obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego wykonuje bank wybrany na zasadach określonych w przepisach o zamówieniach publicznych.

Uzasadnienie

Praktyka udzielania zamówień publicznych wskazuje, że jednostki samorządu terytorialnego udzielając zamówienia publicznego na obsługę bankową budżetu, uwzględniają w tymże zamówieniu także obsługę swoich jednostek organizacyjnych. Trudno jest się w powyższej sytuacji dopatrzeć naruszenia samodzielności odrębnej od gminy osoby prawnej. Pamiętać bowiem należy, iż zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), to jednostki samorządu terytorialnego organizują działalność kulturalną, tworząc samorządowe instytucje kultury, dla których prowadzenie takiej działalności jest podstawowym celem statutowym. Co więcej, prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Organizator - jednostka samorządu terytorialnego - zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do rozpoczęcia i prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

Niezależnie jednak od powyższego warto zwrócić uwagę na stanowisko, jakie wyraziła Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie w piśmie z dnia 18 lutego 2009 r. K-0542/08/KG/09. Mianowicie Izba wskazała, że "Bankowa obsługa wykonywana przez bank wybrany w trybie blankietowym - odsyłającego do zasad określonych w przepisach o zamówieniach publicznych - przepisu art. 195 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) może być ograniczona stricte do bankowej obsługi budżetu, a obsługa związanych z budżetem jednostek organizacyjnych, w tym jednostek budżetowych, może zostać powierzona innym bankom wybranym zgodnie z przepisami prawa zamówień publicznych." /zob.: Biul.RIOSzcz.2009.1.76, Bankowa obsługa budżetu/. Z powyższego zatem wynika, że niezależnie od formy organizacji zamówienia publicznego (jeno zamówienie publiczne lub kilka), bezsprzecznie, bank obsługujący jednostkę budżetową musi być wyłoniony zgodnie z
Prawem zamówień publicznych .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)