Ogłoszenie o zmianie terminu składania ofert zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego oraz w jego siedzibie.

Odpowiedź

Zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania ofert, stanowi naruszenie art. 38 ust. 4a w związku z art. 40 ust. 1 Prawa zamówień publicznych , w szczególności obowiązków informacyjnych gwarantujących zasadę przejrzystości postępowania. Jeżeli działanie to miało wpływ na wynik postępowania, umowa w sprawie zamówienia publicznego, zawarta po przeprowadzeniu postępowania, obarczona będzie sankcją nieważności, a zamawiający ponosić może odpowiedzialność na podstawie przepisów regulujących odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Uzasadnienie

Do podstawowych obowiązków zamawiającego związanych z prowadzeniem postępowania, jest zagwarantowanie zasad uczciwej konkurencji, równego traktowania wykonawców oraz przejrzystości. Zamawiający winien zagwarantować jak najszerszą konkurencję, a więc jak najszerszy dostęp wykonawców zarówno do informacji o zamówieniu (opublikowanie ogłoszenia i specyfikacji, informowanie o zmianach), jak i do uzyskania zamówienia (konkurencyjne warunki wykonania zamówienia).

Zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w odniesieniu do terminu składania ofert, który zamawiający modyfikuje po wszczęciu postępowania, jest naruszeniem przepisów Prawa zamówień publicznych . Odpowiedzialność zamawiającego w przypadku takiego zaniechania zależy od jego skutków. I tak, jeżeli zamawiający pomimo braku modyfikacji treści ogłoszenia publikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych, poinformował o zmianie terminu składania ofert w sposób gwarantujący odpowiedni sposób upublicznienia tej informacji (zamieszczenie informacji na stronie internetowej, na której znajduje się specyfikacja istotnych warunków zamówienia, wywieszenie informacji o zmianie na tablicy ogłoszeń w siedzibie zamawiającego), a tym samym wszyscy potencjalni zainteresowani wykonawcy byli w stanie uzyskać informację o zmianie, działanie zamawiającego nie będzie skutkować powstaniem szczególnej odpowiedzialności. Uznaje się w takich przypadkach, że naruszające przepisy p.z.p. działanie zamawiającego nie miało wpływu na wynik postępowania.

Nadto, działanie takie nie wypełnia w sposób pełny przesłanek powstania odpowiedzialności zamawiającego, określonych w art. 200 Prawa zamówień publicznych .

W sytuacji, gdy zaniechanie dokonania zmiany ogłoszenia o zamówieniu w przypadku modyfikacji terminu składania ofert miało wpływ na wynik postępowania, np. jeden z potencjalnych wykonawców nie złożył oferty bądź wykonawca złożył ofertę w pierwotnym terminie i nie uwzględnił wprowadzonych modyfikacją zmian, zakwestionowana może zostać ważność umowy w sprawie zamówienia publicznego na podstawie art. 146 ust. 1 Prawa zamówień publicznych .

W takich wypadkach również zamawiający ponosić może odpowiedzialność na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 z późn. zm.)

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.)