Gmina złożyła wniosek o zobowiązanie inwestora - prowadzącego instalację podmiotu korzystającego ze środowiska, do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Wyjaśniła, że przedsiębiorca na wydzierżawionej prowadzi działalność polegającą na składowaniu i sortowaniu węgla kamiennego.

Charakter działalności jaka jest prowadzona na terenie działki wskazuje, iż są wykonywane na jej obszarze czynności mogące oddziaływać na środowisko.

Starosta odmówił zobowiązania przedsiębiorcy do sporządzenia przeglądu ekologicznego. Podkreślił, iż decyzja nakładająca obowiązek sporządzenia przeglądu ma charakter uznaniowy i stanowi wyjątek od reguły, który może być stosowany tylko wówczas, gdy nie da się udowodnić negatywnego oddziaływania na środowisko przy użyciu innych środków dowodowych.

Gmina złożyła skargę do sądu administracyjnego.

WSA uznał, iż gmina nie wykazała swego interesu prawnego.

Sąd zwrócił uwagę, iż w sprawach prowadzonych na podstawie art. 237 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 672) generalnie stroną postępowania jest inwestor – prowadzący instalację podmiot korzystający ze środowiska, na którego może zostać nałożony obowiązek przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Poznaj Linie Orzecznicze Lex >>>

Nie wyklucza to udziału innych podmiotów, pod warunkiem wykazania przez nich swego indywidualnego interesu prawnego w rozumieniu art. 28 k.p.a.

Zatem inny, niż inwestor podmiot aby uczestniczyć w postępowaniu na prawach strony musi wykazać, że istnieje przepis prawa materialnego uzasadniający jego ochronę poprzez udział w postępowaniu ze względu na jego własny, indywidualny i konkretny, nie ewentualny, interes prawny.

Przykładem może być właściciel nieruchomości położonej w zasięgu negatywnego oddziaływania prowadzonej instalacji na środowisko – uznał sąd.

Na podstawie:
Wyrok WSA w Białymstoku z 15 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Bk 740/16, nieprawomocny 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
LEX Samorząd Terytorialny
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów