Rada gminy może ustalać zasady porządkowe tylko w zakresie nieuregulowanym w odrębnych ustawach. Dodatkowo musi to być niezbędne dla ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz dla zapewnienia porządku, spokoju i bezpieczeństwa publicznego.

W ocenie organu nadzoru podniesione w piśmie przewodniczącego rady argumenty wskazujące na niewystarczający poziom ochrony ze strony regulacji prawnokarnych w odniesieniu do zagrożenia środkami pirotechnicznymi nie mogą stanowić podstawy dla zastosowania art. 40 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym. Zdaniem wojewody przepisy porządkowe powinny być wydawane w ściśle zdefiniowanych okolicznościach. Oznacza to, że nie można stosować wykładni rozszerzającej. Takie stanowisko jest tym bardziej uzasadnione, gdyż unormowania zawarte m.in. w art. 51 § 1, a także w art. 107 i 140 ustawy z 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 z późn. zm.) obowiązują od długiego czasu. Dodatkowo jeśli zawarte w nich normy podlegają skutecznej egzekucji przez organy powołane do ochrony ładu, porządku i bezpieczeństwa publicznego, spełniają w sposób wystarczający swoją funkcję. Oznacza to zdaniem wojewody, że wobec istnienia powszechnie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie objętym uchwałą rady gminy trudno uznać występowanie przesłanki niezbędności ochrony życia lub zdrowia obywateli oraz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Przesądza to o braku uprawnienia gminy do stanowienia przepisów porządkowych.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody kujawsko-pomorskiego z 5 marca 2010 r., nr 3/2010.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 23 czerwca 2010 r.