Czy na podstawie art. 7a ustawy o pracownikach samorządowych możemy przenieść innego pracownika bez procedury naboru na jego wniosek i w jaki sposób należy ustalić prawidłowo wynagrodzenie?

Jeśli w trakcie trwania umowy innemu pracownikowi powierzymy na okres 3 miesięcy wykonywanie innych zadań niż określone w jego umowie, to czy po powierzeniu obowiązków zobligowani jesteśmy przeprowadzać nabór?

Czy na podstawie art. 7a ustawy o pracownikach samorządowych możemy przenieść innego pracownika bez procedury naboru na jego wniosek i w jaki sposób należy ustalić prawidłowo wynagrodzenie?

Zależy nam aby w trakcie trwania umowy osoba przyuczyła się do nowych zadań przy odchodzącym pracowniku, więc czy można mówić tu o wolnym stanowisku urzędniczym?

Odpowiedź

Przeniesienie służbowe pracownika samorządowego na inne stanowisko nie powoduje konieczności zorganizowania naboru konkursowego na to stanowisko. Jednakże może zaistnieć konieczność zorganizowania naboru na stanowisko zwolnione przez pracownika przenoszonego.

Uzasadnienie

Powierzenie innemu pracownikowi obowiązków pracownika odchodzącego nie musi oznaczać konieczności przeprowadzania naboru na to konkretne stanowisko. Obowiązek przeprowadzania naboru konkursowego, o którym mowa w art. 3a i nast. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) - dalej u.p.s., dotyczy wyłącznie wolnego stanowiska, czyli stanowiska nieobsadzonego.


Pracodawca samorządowy może stosować określoną politykę kadrową, w ramach której ma prawo przesuwać na inne stanowiska pracowników już zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych. Wynika to chociażby z art. 94 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) - dalej k.p., zgodnie z którym pracodawca ma obowiązek organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy. Z tego obowiązku płyną też uprawnienia organizatorskie pracodawcy.

Nie jest jednak jasny cel pracodawcy wskazany w pytaniu. Jeżeli urzędnik, któremu pracodawca zamierza powierzyć obowiązki odchodzącego pracownika zajmuje wyższe stanowisko, to zmiana powinna w zasadzie ograniczać się wyłącznie do zmiany zakresu obowiązków - chyba że jest to zupełnie inne stanowisko o innym zakresie prac i obowiązków. W takim przypadku koniecznym może się stać wypowiedzenie zmieniające umowę o pracę. Mowa jest tu oczywiście o zmianie stanowiska i obowiązków na stałe. Czasowe powierzenie innych obowiązków nie wymaga wypowiedzenia zmieniającego (por. art. 42 § 4 k.p. w zw. z art. 31 ust. 1 u.p.s.).

Jeżeli celem pracodawcy jest przeniesienie służbowe w trybie art. 7a u.p.s., to oczywistym jest, że na stanowisko, na które pracownik jest przenoszony nie należy organizować naboru konkursowego. Przeniesienie dotyczy bowiem już zatrudnionego na stanowisku urzędniczym.

Jednakże przeniesienie służbowe oznacza de facto "opróżnienie" stanowiska urzędniczego poprzednio zajmowanego przez przenoszonego pracownika. I właśnie na to stanowisko najprawdopodobniej należało będzie zorganizować nabór konkursowy, chyba, że obowiązki zostaną rozdzielone na pozostałych pracowników, a samo opróżnione stanowisko - zlikwidowane.

Co do wynagrodzenia, to powinno ono być ustalone zgodnie z tabelą płac zawartą w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 146, poz. 1222 z późn. zm.). Nie wydaje się konieczne obniżanie wynagrodzenia. Gdyby jednak tak się stało, to uznać należy, że pracownik - składając wniosek lub wyrażając zgodę na przeniesienie - godzi się także na nowe, mniej korzystne warunki płacowe. O tym jednak należy pracownika wyraźnie poinformować. Wprowadzenie w błąd pracownika będzie skutkować odpowiedzialnością pracodawcy, polegającą na przywróceniu do pracy na poprzednie stanowisko z poprzednim wynagrodzeniem. Zgodnie bowiem z art. 84 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) - dalej k.c., w zw. z art. 300 k.p. zastosowanym tu na mocy art. 31 ust. 1 u.p.s. w razie błędu co do treści czynności prawnej można uchylić się od skutków prawnych swego oświadczenia woli. Jeżeli jednak oświadczenie woli było złożone innej osobie, uchylenie się od jego skutków prawnych dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy błąd został wywołany przez tę osobę, chociażby bez jej winy, albo gdy wiedziała ona o błędzie lub mogła z łatwością błąd zauważyć; ograniczenie to nie dotyczy czynności prawnej nieodpłatnej. Jednakże można powoływać się tylko na błąd uzasadniający przypuszczenie, że gdyby składający oświadczenie woli nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści (błąd istotny - art. 84 § 2 k.c.).