Kto jest od dnia 1 sierpnia 2009 r. organem ochrony przyrody po przekazaniu kompetencji wojewody z zakresu wykonywanych zadań w parkach krajobrazowych samorządom województwa?

Jaki organ ochrony przyrody może wydawać zaświadczenia rolnikom, którzy składają wnioski do ARiMR o dofinansowanie programów rolno - środowiskowych?

Odpowiedź

Organem ochrony przyrody po przekazaniu kompetencji wojewody z zakresu wykonywanych zadań w parkach krajobrazowych samorządom województwa jest marszałek województwa.

Marszałek województwa będzie wydawał zaświadczenia rolnikom którzy składają wnioski do ARiMR o dofinansowanie programów rolno - środowiskowych.

Uzasadnienie

Wnioski należy składać w Oddziale Regionalnym ARiMR właściwym ze względu na siedzibę grupy producentów rolnych. Przyznanie pomocy finansowej odbywa się w dwóch etapach:

1) Etap I - złożenie wniosku o przyznanie pomocy finansowej na wspieranie grup producentów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich w ciągu pół roku, od dnia dokonania wpisu grupy do rejestru przez marszałka województwa. Wniosek ten składa się tylko raz.
2) Etap II - składanie corocznie przez pięć kolejnych lat udzielania wsparcia, wniosków o wypłatę środków z tytułu pomocy dla grupy producentów rolnych. Wnioski należy składać w ciągu 30 dni po zakończeniu danego roku działalności (tj. 12 miesięcy od dnia wydania decyzji o wpisaniu grupy do rejestru prowadzonego przez marszałka województwa). W okresie objętym wsparciem grupa może złożyć 5 wniosków o wypłatę środków.