Niedopuszczalne jest działanie organu realizującego delegację ustawową, w efekcie którego dochodzi do powtarzania bądź modyfikacji wiążących go norm o charakterze powszechnie obowiązującym.

Rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody podlaskiego z 31 maja 2010 r., NK.II.DM.0911-98/2010.


Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Gazeta Prawna z dnia 16 czerwca 2010 r.