Jak podkreśla wiceminister rozwoju - Mariusz Haładyj - przyjęta przez Sejm nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego jest odpowiedzią na trwające często miesiącami lub latami sprawy w urzędach. Z przeprowadzonych badań wynika bowiem, że prawie 80 proc. przedsiębiorców dostrzega problem zbędnej biurokratyzacji.

W jego rozwiązaniu ma pomóc reforma postępowań administracyjnych. Zmiana ma dotyczyć m.in. zwiększenia nacisku na partnerstwo w relacji państwo -obywatel (sprawy w urzędach będzie można rozstrzygać z wykorzystaniem mediacji). Dodatkowo, gdy obywatel wystąpi do urzędu z prośbą, a ze złożonej przez niego dokumentacji wynika, że nie są spełnione warunki do uzyskania m.in. koncesji, urzędnik będzie miał obowiązek poinformować o tym obywatela i umożliwić mu uzupełnienie dokumentów zanim wyda decyzję odmowną.

Jak wskazują twórcy projektu, dzięki zaproponowanym zmianom sprawy nie będą już krążyć między urzędami. W przypadku gdy obywatel odwoła się od decyzji w pierwszej instancji, będzie mógł zażądać żeby druga instancja rozstrzygnęła jego sprawę, a nie kierowała ją z powrotem do pierwszej. Ponadto projekt przewiduje zaskarżenie do sądu decyzji urzędu centralnego lub samorządowego kolegium odwoławczego, bez konieczności składania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Nowelizacja dotyczyć będzie również kar administracyjnych, które często są niewspółmierne do przewinienia. Jako przykład, w uzasadnieniu do projektu wskazano firmę, która rozpoczynając użytkowanie niewielkiego budynku tuż przed uzyskaniem pozwolenia może dostać 60 tys. zł kary. Dzięki zmianom urząd będzie mógł nawet odstąpić od jej nałożenia, w sytuacji gdy waga naruszenia prawa jest znikoma.

(mr.gov.pl)

 

LEX Omega Administracja Samorządowa
Artykuł pochodzi z programu LEX Omega Administracja Samorządowa
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami