Czy w związku z art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym  jest wymagana uchwała rady miasta na przedłużenie kolejnej umowy użyczenia w stosunku do tej samej nieruchomości z tym samym podmiotem (czas trwania kolejnej umowy - 3 lata)?


Odpowiedź

Uchwała rady miasta określająca ogólne wytyczne wynajmu określonej nieruchomości gruntowej jest wymagana, gdyż jest to kolejna umowa odnosząca się do tej samej nieruchomości, zawierana między tymi samymi stronami po upływie umowy zawartej na czas oznaczony do 3 lat.

Uzasadnienie

Zgodnie z brzmieniem art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym  do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu.

Przez sprawę przekraczającą zakres zwykłego zarządu należy rozumieć m.in.:
- wynajmowanie nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata;
- wynajmowanie nieruchomości na czas nieoznaczony;
- przedłużenie umowy wynajmu, po upływie 3-letniego okresu trwania tej umowy, jeśli przedmiotem umowy jest ta sama nieruchomość.

W pozostałych przypadkach rada gminy nie jest właściwa do podjęcia uchwały w tym przedmiocie.

Gmina jest samodzielnym podmiotem, samodzielnie decyduje o swoich sprawach, a jedynym ograniczeniem tej działalności jest obowiązujące prawo. Według art. 6 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym  do zakresu działania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie zastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów.

Art. 23 ust. 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.) dalej - u.g.n. dotyczy nieruchomości wchodzących w skała zasobów Skarbu Państwa. Zgodnie z art. 20 pkt 1 i 2 u.g.n. czym innym jest "zasób nieruchomości Skarbu Państwa", a czym innym są "gminne zasoby nieruchomości". Art. 23 ust. 1 pkt 7a u.g.n. reguluje zasoby nieruchomości Skarbu Państwa, natomiast art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy o samorządzie gminnym   reguluje gminne zasoby nieruchomości.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)