W dniu 18 czerwca 2008 roku skarżący złożył drogą elektroniczną skargę na przewlekłość postępowania przed WSA w sprawie z jego skargi na przewlekłość postępowania. Skarżący zażądał stwierdzenia naruszenia jego prawa do rozpoznania sprawy w postępowaniu sądowym bez nieuzasadnionej zwłoki i zasądzenia na jego rzecz odpowiedniej kwoty.

NSA pismem z dnia 9 września 2009 r. wezwał skarżącego do usunięcia braków formalnych skargi pod rygorem jej odrzucenia. Wezwanie zostało odebrane przez skarżącego w dniu 17 września 2009 r. jednakże nie zostało przez niego wykonane.

NSA skargę odrzucił, uznał bowiem, że dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest późniejsze opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnienia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt. 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). W uzasadnieniu NSA przypomniał, iż skarga powinna czynić zadość wymaganiom przewidzianym dla pisma procesowego. Ogólne warunki formalne jakim powinno odpowiadać każde pismo procesowe strony zostały określone w art. 46 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Jednym z tych wymagań jest podpis strony lub jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika (art. 46 § 1 pkt 4). Zdaniem Sądu zauważyć przy tym należy, że w orzecznictwie sądowym ukształtowany jest pogląd, iż dla skuteczności pisma wnoszonego przez stronę drogą elektroniczną konieczne jest opatrzenie go własnoręcznym podpisem, bowiem tylko taki podpis spełnia wymagania wynikające z art. 46 § 1 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.).

Przydatne materiały:
Postanowienie NSA w Warszawie z dnia 27 października 2009 r., sygn. akt II GPP 1/09