Pytanie:

Czy gminna jednostka organizacyjna prowadząca PSZOK zobowiązana jest do składania sprawozdań o masie zebranych odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.) - dalej u.o?

Odpowiedź:
Tak, w ramach rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 75 u.o., prowadzący punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) składa sprawozdanie dotyczące masy zebranych odpadów.

Za rok 2015 i za rok 2016 są to - zamiast rocznego sprawozdania - zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów (ZZD) składane na podstawie przepisów dotychczasowych, zgodnie z art. 237a u.o.

Uzasadnienie:
Do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami jest obowiązany m.in. prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, m.in. w zakresie zbierania odpadów (art. 75 ust. 1 pkt 2 lit. a u.o.).

Prowadzący PSZOK nie jest odbierającym odpady komunalne (nie odbiera odpadów od właścicieli nieruchomości, tylko je przyjmuje), a jest posiadaczem odpadów prowadzącym zbieranie odpadów, co wynika z art. 9c ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.) - dalej u.u.c.p.g.

Oznacza to, że nie będąc odbierającym odpady komunalne, prowadzący PSZOK nie jest wyłączony z obowiązku składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami, o którym mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 lit. a u.o.

Za lata 2015 i 2016 podmioty objęte obowiązkiem składania rocznego sprawozdania są obowiązane, zgodnie z art. 237a ust. 1 pkt 1 lit. a u.o., do składania ZZD na podstawie przepisów dotychczasowych, tj. na podstawie art. 37 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst. jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), z zastosowaniem wzoru, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. Nr 249, poz. 1674).

ZZD składa się do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce zbierania odpadów. Jednocześnie prowadzący PSZOK składa roczne sprawozdanie na podstawie art. 9na u.u.c.p.g. wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy.