Z ustawy o pracownikach samorządowych nie wynika obowiązek upowszechniania w Biuletynie Informacji Publicznej protokołu przeprowadzonego naboru kandydatów.

Takie stanowisko zajęło MSWiA w odpowiedzi na interpelację (nr 15526). W Biuletynie Informacji Publicznej upowszechnia się informację o wyniku naboru (zwierającą m. in. imię nazwisko wybranego kandydata) bądź odpowiednio informację o zatrudnieniu kolejnej osoby spośród najlepszych kandydatów wymienionych w protokole tego naboru. Ustawodawca nie nałożył obowiązku publikacji w BIP. Kwestionowanie wyników naboru przeprowadzonego przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), który jest pracodawcą samorządowym, może nastąpić jedynie w trybie skargowym. Skarga wnoszona jest na podstawie przepisów k.p.a.

Opracowanie: Anna Dudrewicz.
Źródło: Wspólnota 20/2010.