Jeden z rodziców zwrócił się do dyrektora szkoły o wydanie mu wypisu z protokołu posiedzenia rady pedagogicznej.

W odpowiedzi dyrektor poinformował wnioskodawcę, że żądana informacja ma charakter informacji przetworzonej. W związku z tym organ wezwał rodzica do wykazania szczególnego interesu publicznego oraz przedstawienia sposobu w jaki zamierza wykorzystać żądane informacje publiczne, pod rygorem pozostawiania wniosku bez odpowiedzi.

Wnioskodawca złożył skargę na bezczynność dyrektora szkoły.

WSA uznał skargę za zasadną.

Zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), rada pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły lub placówki w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

Do kompetencji rady pedagogicznej należy między innymi zatwierdzanie planów pracy szkoły lub placówki, podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów, ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły lub placówki, podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia z listy uczniów, opiniowanie pracy szkoły.

Zdaniem sądu posiedzenia rad pedagogicznych stanowią ważny element w działalności szkoły w zakresie realizacji ustawowych zadań i niewątpliwie protokoły z tych posiedzeń stanowią dane publiczne podlegające udostępnieniu.

Na podstawie:
Wyrok WSA we Wrocławiu z 5 sierpnia 2015 r., sygn. akt IV SAB/Wr 170/15, nieprawomocny