Sejm RP VI kadencji
Nr druku: 2924
projekt ustawy
USTAWA
z dnia ......................
o zmianie ustawy o transporcie drogowym
Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 125 poz. 874, z późn. zm.1) wprowadza się następujące zmiany:
 1) w art. 4:
a) pkt 11 otrzymuje brzmienie:
"11)    przewóz okazjonalny - przewóz osób pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 5 osób łącznie z kierowcą, który nie stanowi przewozu regularnego, przewozu regularnego specjalnego, przewozu wahadłowego albo transportu drogowego taksówką"
b) po pkt 11 dodaje się pkt 11a w brzmieniu:
"11a)     transport drogowy taksówką - przewóz osób samochodem osobowym, przy czym opłata za przewóz ustalana jest na podstawie wskazań taksometru."
 2) w art. 6:
a) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
"4.   Licencja, o której mowa w ust. 1 udzielana jest na określony pojazd i obszar obejmujący:
1)    gminę;
2)    gminy sąsiadujące - po uprzednim zawarciu przez nie porozumienia;
3)    miasto stołeczne Warszawę."
b) uchyla się ust. 6 i 7;
c) dodaje się ust. 8 w brzmieniu:
"8.   Licencja na transport drogowy taksówką uprawnia do wykonywania samochodem osobowym, na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej, krajowego transportu drogowego osób, innego niż transport drogowy taksówką,"
d) dodaje się nowy ust. 9 w brzmieniu:
"9.   Transport drogowy taksówką może być wykonywany tylko taksówką, w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym"; 3) w art. 15 ust. 1 pkt 2 lit c) otrzymuje brzmienie:
"c)   odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej;"
 4) w art. 89 ust. 1 po pkt 7 dodaje się pkt 8 w brzmieniu:
"8)   funkcjonariusze Straży Gminnych, a w mieście stołecznym Warszawie Straży miasta stołecznego Warszawy - w zakresie transportu drogowego osób samochodem osobowym."
Art. 2. Przedsiębiorcy prowadzący w dniu wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie okazjonalnego przewozu osób pojazdem samochodowym mogą ją wykonywać, na dotychczasowych zasadach przez okres jednego roku od dnia wejścia w życie ustawy.
Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, za wyjątkiem art. 1 pkt 2 lit c), który wchodzi w życie po upływie jednego roku od dnia ogłoszenia.
UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY
 
Proponowany projekt zmiany ustawy o transporcie ma na celu objęcie regulacjami właściwymi taksówkom przewozów osób pojazdami samochodowymi wykonywanych na podstawie licencji nietaksówkowej, przy jednoczesnym otwarciu rynku przewozów taksówkowych dla nowych przedsiębiorców, poprzez zniesienie możliwości limitowania liczby udzielanych licencji taksówkowych przez rady gmin. Nowelizacja spowoduje ujednolicenie sposobu świadczenia usług przewozowych samochodami osobowymi, przy zapewnieniu tych samych ram prawnych dla wszystkich zainteresowanych takim rodzajem działalności gospodarczej. Zachowany zostanie przy tym tradycyjny, taksówkowy, charakter takich przewozów i w jego ramach nastąpi zniesienie barier dla nowych przedsiębiorców.

Nazwa definicji "transport drogowy taksówką" nawiązuje do nomenklatury art. 6 ust. 1 ustawy, który to przepis mówi o udzielaniu licencji na transport drogowy taksówką. Zamieszczenie w ustawie definicji transportu drogowego taksówką wymaga zmiany definicji przewozów okazjonalnych, poprzez wyłączenie z jej zakresu przewozów taksówkowych, za które uznawać się będzie każdy przewóz na podstawie taksometru. Cechą która powinna odróżniać przewozy okazjonalne osób od przewozów taksówkowych jest sposób naliczania opłaty (przewoźnego) ; przy przewozach okazjonalnych jest to ryczałt ustalony między stronami przed rozpoczęciem przewozu; przy przewozach taksówkowych znana jest tylko stawka opłaty, dopiero po zakończeniu kursu ustalana jest cena usługi. Cecha ta odróżnia tradycyjnie przewozy taksówkowe od przewozów okazjonalnych.

Przewozy okazjonalne samochodami osobowymi będą się ograniczać tylko do takich kiedy cena przejazdu będzie określana w umowie o przewóz z góry, a niezależnie od przejechanej odległości. Masowe usługi dla ludności powinny odbywać się w ramach licencji taksówkowej ze względów bezpieczeństwa, przez wzgląd na tradycję i uniwersalny charakter usługi "taxi", przy zachowaniu takich samych warunków konkurencji między przewoźnikami świadczącymi takie same usługi.

Zmiana art. 6 ust. 4 ustawy nawiązuje do obecnej sytuacji prawnej m.st. Warszawy, które już nie jest związkiem komunalnym, a miastem na prawach powiatu.

Zmiana art. 15 ust. 1 pkt 2) lit c) powoduje nałożenie sankcji cofnięcia licencji za odstąpienie wypisu licencji, a nie jak dotąd tylko licencji. Ze względu na dotychczasową redakcję przepis był martwy i wadliwy gdyż w obrocie, poza transportem taksówkowym, wszyscy przedsiębiorcy posługują się wypisami z licencji, a nie licencjami. Do odstępowania licencji zatem nie dochodzi.

Uchylenie ust. 6 i 7 w art. 6 ustawy spowoduje rezygnację z limitowania tej działalności gospodarczej przez rady miast i gmin. Transport drogowy taksówką będzie mógł wykonywać każdy kto spełni ustawowe warunki dostępu do zawodu.

Dodanie w art. 6 ust. 8 spowoduje, że wzorem licencji na transport międzynarodowy, która uprawnia do przewozów krajowych, analogiczna zasada będzie obowiązywać przy licencji taksówkowej, kiedy to licencja taksówkowa uprawniać będzie do przewozów okazjonalnych (nietaksówkowych). Taksówkarze muszą spełnić relatywnie wyższe wymagania niż przewoźnicy wykonujący przewozy okazjonalne, dlatego premiowanie takich licencji jest uzasadnione. Wykonując przewóz okazjonalny przewoźnicy taksówkowi nie będą mieli obowiązku specjalnego oznaczania pojazdów, gdyż pojazdy te w trakcie takiego przewozu nie będą taksówkami.

Dodanie ust. 9 w art. 6 ostatecznie usunie wszelkie wątpliwości jakim pojazdem powinien być wykonywany transport drogowy taksówką, a jest to pojazd o którym mowa w art. 2 pkt 44 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, według którego taksówką jest "pojazd samochodowy odpowiednio wyposażony i oznaczony, przeznaczony do przewozu za ustaloną na podstawie taksometru opłatą:
a) osób w liczbie nie większej niż 9 łącznie z kierowcą oraz ich bagażu podręcznego (taksówka osobowa),
b) ładunków o masie nieprzekraczającej 2,5 t (taksówka bagażowa) ".

W art. 2 przewidziano roczny okres dostosowawczy dla wykonujących przewozy osób na podstawie licencji nietaksówkowej. Zniesienie limitów na udzielanie licencji taksówkowych pozwoli tym przedsiębiorcom na uzyskanie bez przeszkód licencji taksówkowych.
Wejście w życie projektu ustawy nie spowoduje powstania obciążeń finansowych dla Skarbu Państwa ani dla budżetu jednostek samorządu terytorialnego.

Projekt ustawy nie jest sprzeczny z prawem Unii Europejskiej.
 
 
Niniejszy tekst pochodzi ze stron internetowych Sejmu (http://www.sejm.gov.pl) i Senatu (http://www.senat.gov.pl).


Pisaliśmy o tym również:
Nie będzie limitów na udzielanie licencji taksówkowych