Projekty stanowią wdrożenie do polskiego porządku prawnego trzech dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:
1. 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65);
2. 2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243);
3. 2014/23/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 1).

Powyższe dyrektywy zezwalają państwom członkowskim na odroczenie terminu wdrożenia:
1) obowiązkowej komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem przesyłania ogłoszeń, udostępniania dokumentów zamówienia, oraz instytucji stricte elektronicznych jak: aukcja elektroniczna, katalogi elektroniczne, dynamiczny system zakupów – do dnia 18 października 2018 r.;
2) obowiązkowej komunikacji elektronicznej w przypadku postępowań prowadzonych przez centralną jednostkę zakupujacą – do dnia 18 kwietnia 2017 r.;
3) przepisów dotyczących sposobu sporządzania jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – do dnia 18 kwietnia 2018 r.

Nowe dyrektywy w zakresie zamówień publicznych >>

Uchwalenie nowych ustaw, zamiast kolejnej nowelizacji obecnie obowiązujących przepisów, ma umożliwić większą przejrzystość regulacji, ułatwić ich stosowanie, zapobiec powstaniu ewentualnych niespójności czy też sprzeczności wewnętrznych.

W polskim prawie zostanie utrzymany obowiązujący od 2009 r. podział na dwie odrębne ustawy, w których oddzielnie sa wdrażane, z jednej strony dyrektywy dotyczące zamówień klasycznych i sektorowych, a z drugiej, po raz pierwszy regulującej w sposób kompleksowy w prawie Unii Europejskiej zagadnienia udzielania koncesji na roboty budowlane lub usługi.

Wprowadzone dyrektywami zmiany pozwolą m.in. na uelastycznienie i przyspieszenie procesu udzielania zamówień publicznych, ułatwiając korzystanie z procedury dialogu konkurencyjnego i procedury konkurencyjnej z negocjacjami, pozwalając na rezygnację lub zmianę kolejności poszczególnych etapów w procedurze zamówienia publicznego, przewidując obowiązkową komunikację elektroniczną między wykonawcą i zamawiającym.

UZP: nowa ustawa zamówieniowa do wiosny 2016 r. >>

Celem regulacji jest stworzenie mechanizmów umożliwiających najbardziej efektywne wykorzystanie środków publicznych, a także umożliwienie wykorzystania zamówień publicznych jako środka do realizacji przez państwo określonych celów i polityk (innowacyjność, walka z wykluczeniem społecznym, ochrona środowiska itp.).

Najważniejsze rozwiązania dotyczą:
1) uproszczenia procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienia, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom poprzez:
a) lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, która najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego,
b) skrócenie minimalnych terminów w procedurach udzielania zamówień,
c) zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia; przedstawianie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków
d) fakultatywność wadium i terminu związania ofertą,
e) zlikwidowane obowiązków zamawiających w zakresie przesyłania do Prezesa UZP zawiadomień o wszczęciu postępowania w trybie negocjacji bez ogłoszenia, o zawarciu umowy ramowej lub ustanowieniu dynamicznego systemu zakupów na okres dłuższy niż 4 lata,
f) otwarcie katalogu przesłanek unieważnienia postępowania;

2) elektronizacji zamówień publicznych polegającej na:
a) wprowadzeniu obowiązkowej komunikacji elektronicznej między wykonawcą i zamawiającym,
b) wprowadzeniu obowiązku stosowania przy składaniu ofert i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu profilu nabywcy, stanowiącego rozwiązanie techniczne, umożliwiające realizację procesu udzielania zamówienia publicznego, w tym sporządzanie dokumentów elektronicznych, ich udostępnianie, przekazywanie i przechowywanie,
c) stworzeniu elektronicznej platformy zamówień publicznych e-Zamówienia, na której będzie znajdował się Biuletyn Zamówień oraz profil nabywcy i aukcje elektroniczne, dzięki czemu zwiększona zostanie dostępność oraz przejrzystość realizowanych procesów, z jednoczesnym zapewnieniem bezpieczeństwa danych,
d) uproszczeniu realizacji obowiązków związanych ze sprawozdawczością poprzez automatyzację tworzenia sprawozdawczości rocznej wykorzystującej dane o postepowaniach przechowywane na platformie e-Zamówienia;

3) promowania i realnego wykorzystywania pozaekonomicznych celów zamówień publicznych takich jak ochrona środowiska, integracja społeczna czy wspieranie innowacyjności:
a) położenie nacisku na wybór oferty najkorzystniejszej ekonomicznie, czyli opartej również na efektywności kosztowej, jak również uwzgledniającej nie tylko cenę lub koszt, ale także inne aspekty niż cena lub koszt oraz wprowadzenie możliwości ograniczenia stosowania kryterium najniższej ceny,
b) użycie przyjaznych dla środowiska sposobów produkcji itp.,
c) wprowadzenie nowej procedury – partnerstwa innowacyjnego, przeznaczonej dla nabywania produktów i usług, które nie są jeszcze dostępne na rynku,
d) promowanie zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez obniżenie warunku poziomu zatrudniania tych osób z 50 proc. do 30 proc.;

4) zapewnienia lepszego dostępu do rynku małym i średnim przedsiębiorcom poprzez:
a) zachęcanie zamawiających do zawierania kilku mniejszych umów (udzielania zamówień w częściach, o które łatwiej będzie sie ubiegać MSP),
b) ograniczenia zadania spełniania wygórowanych warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności ekonomicznej (średni roczny obrót - maksymalnie dwukrotność szacunkowej wartości zamówienia);

5) uproszczenia procedur przy udzielaniu zamówień społecznych oraz niektórych innych usług, np. prawnych, hotelarskich, gastronomicznych, kulturalnych, zdrowotnych itp. poprzez:
a) podwyższenie progu kwotowego, od którego istnieje obowiazek przestrzegania przepisów ustawy,
b) umożliwienie zastosowania kryteriów jakościowych takich jak dostepność, ciagłość i trwałość oferowanych kluczowych usług,
c) umożliwienie określenia własnej procedury udzielenia zamówienia.

Zmiany polegają również na rozszerzeniu dopuszczalności wnoszenia przez wykonawców odwołań w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych poniżej progów unijnych na czynności zamawiającego dotyczące: opisu przedmiotu zamówienia, wyboru oferty najkorzystniejszej oraz unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W konsekwencji zwiększy się liczba odwołań wnoszonych do Krajowej Izby Odwoławczej. Jednocześnie w nowej ustawie zostanie przewidziane, że termin wnoszenia przez Prezesa UZP skargi do sądu okręgowego na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej będzie liczony od dnia przekazania orzeczenia wraz z uzasadnieniem stronom postępowania odwoławczego.

Nowa ustawa przetargowa wkrótce trafi do konsultacji w resortach >>

W przypadku projektowanej ustawy o umowach koncesji na roboty budowlane lub usługi, najważniejsze rozwiązania dotyczą:
1) definicji koncesji na roboty budowlane lub usługi prowadzące do zasadniczego rozróżnienia koncesji i zamówienia publicznego, dzięki precyzyjnemu zdefiniowaniu, kluczowego dla występowania koncesji, pojęcia ryzyka operacyjnego związanego z eksploatacją obiektów budowlanych lub wykonywaniem usług, które będzie obejmowało ryzyka związane z popytem lub podażą, albo oba te ryzyka,
2) rozszerzenia zakresu podmiotowego stosowania koncesji na roboty budowlane lub usługi na zamawiających sektorowych,
3) rozszerzenia zakresu przedmiotowegopoprzez uregulowanie kwestii dotyczących koncesji na roboty budowlane lub usługi i umów mieszanych,
4) szacowania wartości koncesji na roboty budowlane lub usługi poprzez odniesienie jej do całkowitego obrotu koncesjonariusza uzyskanego w okresie obowiązywania umowy z tytułu wynagrodzenia za roboty budowlane lub usługi, będące przedmiotem umowy koncesji, z uwzględnieniem m.in. opcji i przedłużeń okresu obowiązywania umowy koncesji, przychodów z opłat i kar uiszczanych przez użytkowników, dotacji lub innych korzyści finansowych uzyskiwanych z tytułu realizacji umowy koncesji.

Termin zgłaszania uwag do przedmiotowych projektów ustaw upływa w dniu 15 maja 2015 r. - w przypadku uzgodnień międzyresortowych i w dniu 22 maja 2015 r. - w przypadku konsultacji publicznych.