Rada gminy podjęła uchwałę w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy dla lokalizacji farmy elektrowni wiatrowych wraz z urządzeniami infrastruktury towarzyszącej, bez przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania planowanej inwestycji na środowisko i konsultacji społecznych.

Strona skarżąca wskazała, że na terenie objętym zmianą planu znajdują się działki stanowiące jej własność. W związku z tym, że obszar ten został wyłączony spod wszelkiej działalności pozarolniczej, nie jest możliwe prowadzenie jakiejkolwiek działalności gospodarczej i tym samym zostało naruszone jej prawo własności. Jednak rada gminy nie uwzględniła w uchwale wezwania strony do usunięcia naruszenia prawa. W odpowiedzi strona skarżąca złożyła do WSA skargę na uchwałę rady gminy. Sąd stwierdził nieważność uchwały rady gminy.

W uzasadnieniu skargi kasacyjnej rada gminy wywodziła, że strategiczna ocena oddziaływania na środowisko nie jest odrębnym dokumentem a procedurą, w trakcie której powstają ściśle określone dokumenty. Wójt gminy wywiesił obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Spełniono też wymóg ogłoszenia w prasie regionalnej i prasie lokalnej oraz na tablicy ogłoszeń poszczególnych sołectw. Ponadto rada gminy podkreśliła, iż procedurę zmiany planu rozpoczęła jeszcze przed wejściem w życie ustawy z 2008 r.

NSA oddalając skargę rady gminy stwierdził, iż zgodnie z art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ opracowujący projekt dokumentu, o którym mowa w art. 46 lub 47, poddaje projekt, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez właściwe organy, o których mowa w art. 57 i 58. Właściwe organy wydają opinię w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. Podjęcie czynności przed upływem ustawowego terminu 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii stanowi naruszenie art. 54 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko . NSA podkreślił, iż podjęcie przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, nie zwalnia jej z obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

 


Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)