Z początkiem roku 2017 podpisane zostały ustawy Prawo oświatowe oraz Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe. Ustawy wprowadzają szereg zmian w ustroju szkolnym, a jedną z najbardziej rewolucyjnych jest likwidacja gimnazjów i przekształcanie szkół zawodowych w szkoły branżowe.

To niesie za sobą konsekwencje między innymi w postaci konieczności opracowania nowych ramowych planów nauczania, czy wydłużenia cyklu nauki (8-letnia szkoła podstawowa).

Zmiany w reformie oświaty, to proces wieloaspektowy, obejmujący zmiany również w procedurach administracyjnych. Na to jak ostatecznie wyglądać będzie praca szkoły po zmianach w systemie oświaty, bardzo ważny wpływ ma przygotowany przez dyrektorów arkusz organizacyjny.

Aplikacja wspierająca zarządzanie oświatą w okresie zmiany w systemie edukacji

Progman iArkusz zapewnia przygotowanie projektu arkusza organizacyjnego każdego typu placówki oświatowej, tworzenie aneksów oraz kontrolę danych, dzięki zastosowaniu mechanizmów blokujących przesyłanie błędnie wypełnionych arkuszy do organu prowadzącego. Progman iArkusz jest przygotowany na zmiany systemowe Ministerstwa Edukacji Narodowej (MEN) w zakresie sporządzania projektu arkusza organizacyjnego.

Progman iArkusz uwzględnia wymagania MEN, takie jak:
o Zmiana struktury placówek – w szkołach podstawowych, liceach i technikach możliwość odpowiedniego wydłużenia długości cyklu nauki oraz stopniowego wygaszania gimnazjów. Według nowej nomenklatury w systemie Progman iArkusz funkcjonować będą: 8-letnie szkoły podstawowe i 4-letnie licea, 5-letnie technika, 3-letnie branżowe szkoły I stopnia, 3-letnie szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, 2-letnie branżowe szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej.
o Limity uczniów w oddziałach, jak i w grupach z uwzględnieniem nowych poziomów nauczania w poszczególnych szkołach (zmiana wprowadzona w Progman Zbiorczy iArkusz dla organu prowadzącego)
o Nowe ramowe plany nauczania, które zostaną także włączone do kontroli zgodności danych w arkuszu.
o Możliwość łączenia arkuszy szkół w zespoły oraz wydzielanie jednostek z zespołów.


Wdrożenie systemu do przygotowania projektu arkusza organizacyjnego na poziomie JST zapewnia szereg korzyści, zarówno dla dyrektorów placówek (Progman iArkusz), jak i dla organu prowadzącego (Progman Zbiorczy iArkusz). Progman Zbiorczy iArkusz umożliwia między innymi: gromadzenie danych dotyczących organizacji i kosztów placówek w jednej bazie danych, szczegółowe przeglądanie pojedynczego arkusza każdej placówki, tworzenie zbiorczych zestawień według wskazanych parametrów oraz dla wybranych jednostek.

Jednostki podległe - Progman iArkusz: więcej >> 
Organ prowadzący - Progman Zbiorczy iArkusz: więcej >>