Pytanie:
Czy prezes oddziału ZNP może być jednocześnie radnym i głosować w sprawie uchwał dotyczących likwidacji szkół?

Odpowiedź:
Prezes oddziału ZNP może być radnym i wykonywać wszystkie uprawnienia z tym związane.

Uzasadnienie:
Ani ustawa ustawa z dnia 23.05.1991 r. o związkach zawodowych - dalej u.z.z., ani ustawa z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym i ustawa z dnia 5.06.1998 r. o samorządzie powiatowym nie wykluczają pełnienia funkcji radnego i jednoczesnego pełnienia funkcji związkowej. Jedyne ograniczenia w tym zakresie mógłby zawierać statut danego związku zawodowego (art. 13 u.z.z.). Z art. 36 statutu ZNP (http://www.znp.edu.pl/media/files/6d08ee8d67421a341db8c4b92fa8a28f.pdf) wynika, że funkcji prezesa oddziału ZNP nie może jedynie pełnić osoba sprawująca mandat wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub będąca członkiem kolegialnego organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego. W związku z tym prezes oddziału ZNP może być jednocześnie radnym gminy lub powiatu (organu stanowiącego jednostki samorządy terytorialnego) oraz wykonywać wszelkie uprawnienia z tym związane, w tym głosować w sprawie uchwał dotyczących likwidacji szkół. 

LEX Prawo Oświatowe
Artykuł pochodzi z programu LEX Prawo Oświatowe
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami