Z dniem 20 czerwca 2013 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz. 700).

Najważniejsze zmiany


Prawo jazdy spoza UE

W wyniku nowelizacji katalog dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami poszerzony został o krajowe prawo jazdy wydane przez państwo, z którym Polska zawarła umowę międzynarodową o wzajemnym uznawaniu prawa jazdy. Zmiana ta umożliwi m.in. uznawanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tureckiego krajowego prawa jazdy.

Psychologia transportu

Ponadto zgodnie z nowymi przepisami osoby wpisane do ewidencji psychologów wykonujących badania w zakresie psychologii transportu w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. Nr 30, poz. 151, z późn. zm.) uznane zostały za spełniające wymagania w zakresie wykształcenia, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt. 1 i 2 ustawy. Wprowadzona regulacja umożliwia dalsze przeprowadzanie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu psychologom nie posiadającym dyplomu magistra psychologii i ukończonych studiów podyplomowych w zakresie psychologii transportu.

Zadania WORD

Dodatkowo w wyniku nowelizacji rozszerzony został katalog zadań wojewódzkich ośrodków ruchu drogowego (WORD) o organizowanie egzaminów na prawo jazdy dla osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami w zakresie określonym umową międzynarodową, której stroną jest Polska. Wprowadzona zmiana tworzy prawną możliwość zdawania przez żołnierzy armii Stanów Zjednoczonych egzaminów na prawo jazdy w WORD.

Z dniem wejścia w życie nowelizacji utraciły moc decyzje o skreśleniu z ewidencji uprawnionych psychologów wydane w związku z niespełnianiem wymagań posiadania tytułu zawodowego magistra uzyskanego na kierunku psychologia i ukończenia z wynikiem pozytywnym podyplomowych studiów w zakresie psychologii transportu.