Organem prowadzącym szkołę jest Stowarzyszenie – organizacja pożytku publicznego.

Odpowiedź

Zadania organu prowadzącego określone są przede wszystkim w przepisach ustawy o systemie oświaty .

Uzasadnienie

Udzielenie wyczerpującej odpowiedzi jest w tej kwestii niemożliwe. Należy więc przywołać ogólne kompetencje organu prowadzącego względem szkół i placówek, które zawarte są w zapisie art. 5 ust. 7 ustawy o systemie oświaty . Stosownie do powołanego zapisu organ prowadzący szkołę lub placówkę odpowiada za jej działalność. Ze sformułowania powołanego przepisu wynika, że ustawodawca dokonał przykładowego wyliczenia zadań spoczywających na organie prowadzącym, a uszczegółowienie tych zadań znajduje się w dalszej treści u.s.o., albo w odrębnych przepisach. Nadzór pedagogiczny nad szkołami i placówkami niepublicznymi sprawuje kurator oświaty – na podstawie zapisu art. 89 ustawy o systemie oświaty . W przypadku szkół i placówek artystycznych – jest to również minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Warto również wspomnieć, że szkoły i placówki niepubliczne są zobowiązane do sporządzania danych o systemie informacji oświatowej i przekazania ich organowi, który wydał zaświadczenie o wpisie do ewidencji. Obowiązek ten wynika z zapisów ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.) .

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.)
Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. Nr 49, poz. 463 z późn. zm.)