Czy w tej sytuacji pracownica nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu rozwiązania stosunku pracy?

Odpowiedź

Jeżeli pod pojęciem "świadczenia emerytalnego" kryje się emerytura, to nagrodę należy wypłacić. Jeżeli zaś świadczenie przedemerytalne – nagroda nie przysługuje.

Zgodnie z § 8 ust. 1 i 8 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe. W razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na rentę z tytułu niezdolności do pracy lub emeryturę pracownikowi samorządowemu, któremu do nabycia prawa do nagrody jubileuszowej brakuje mniej niż 12 miesięcy, licząc od dnia rozwiązania stosunku pracy, nagrodę tę wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

Przepisy powyższe mówią wyraźnie, że nagroda może być wypłacona przed terminem, jeżeli pracownik przejdzie na emeryturę lub rentę. Tymczasem w pytaniu warunek ten prawdopodobnie nie jest spełniony. Nie bardzo wiadomo bowiem, co autor miał na myśli pisząc "świadczenie emerytalne". Jeżeli była to po prostu emerytura, to nagrodę należy wypłacić. Jeżeli zaś świadczenie przedemerytalne – nagroda nie przysługuje.

Przydatne materiały:
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.)