Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.

Czy pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna w Domu Pomocy Społecznej, a obecnie studiujący w trybie zaocznym na Uniwersytecie Pedagogicznym na kierunku praca socjalna specjalność asystent pomocy instytucjonalnej, po ukończeniu czterech semestrów (i dalszym kontynuowaniu nauki) może zostać zatrudniony na stanowisku pracownika socjalnego?

Odpowiedź

Osoba zatrudniona na stanowisku opiekuna w domu pomocy społecznej, która nie posiada dyplomu ukończenia kolegium pracowników służb społecznych albo odpowiedniego wykształcenia wyższego, nie może zostać zatrudniona na stanowisku pracownika socjalnego.


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 116 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) - dalej u.p.s., na stanowisku pracownika socjalnego może być zatrudniona osoba, która posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych lub posiada kierunkowe wykształcenie wyższe. Ten drugi wymóg jest spełniony w przypadku ukończenia studiów na kierunku praca socjalna (niezależnie od rodzaju specjalności).

Ponadto wskazane stanowisko można powierzyć osobie, która do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: pedagogika, pedagogika specjalna, politologia, polityka społeczna, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie. Kierunek praca socjalna uprawnia do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, dopiero po ukończeniu studiów. Osoba która kontynuuje studia (ma ukończone 4 semestry) nie spełnia tego wymogu. Z art. 116 ust. 1 pkt 2 u.p.s. wynika wyraźny obowiązek ukończenia studiów wyższych na kierunku praca socjalna, wymóg ten jest spełniony dopiero z chwilą uzyskania tytułu zawodowego licencjata lub magistra. Odpowiednie uprawnienia zdobywa się zarówno w przypadku ukończenia studiów pierwszego, jak i drugiego stopnia. Tryb (stacjonarny lub niestacjonarny) nie ma tu znaczenia.

Należy dodać, że wymogi wynikające z art. 116 u.p.s. mają zastosowanie do zatrudnienia na stanowisku pracownika socjalnego w ogóle, niezależnie od podmiotu zatrudniającego i miejsca wykonywania pracy.

Pytanie pochodzi z programu Serwis Prawa Pacy i Ubezpieczeń Społecznych.