Listy w tej sprawie – do Prezydentów Warszawy, Gdańska, Katowic, Krakowa, Łodzi, Sopotu, Gdyni, Białegostoku i Szczecina – skierował Prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. Istnieje bowiem szansa na to, że wkrótce w 76 gminach na terenie Polski nastąpi uwolnienie Internetu z ograniczeń regulacyjnych.
UKE uważa, że w gminach tych konkurencja między operatorami jest na tyle duża, iż można zrezygnować z przepisów, które nakładają na Orange (dawna Telekomunikacja Polska) obowiązek odsprzedaży innym operatorom dostępu do Internetu poprzez własne łącza po cenach hurtowych. Z wyliczeń regulatora wynika, że udział Orange Polska wynosi na tamtejszych rynkach średnio poniżej 30%. W Warszawie udział ten stanowi 23,75%, w Białymstoku – 15,96%, w Gdyni – 10,04%, w Katowicach – 25,64%, w Lublinie – 16,87%, we Wrocławiu – 21,30%, w Łodzi – 20,07%, a w Sopocie – 15,64%.
W ocenie UKE zmiana w regulacjach pozwoli przyspieszyć modernizację i rozbudowę sieci internetowej w Polsce. Obecnie inwestycje w infrastrukturę czasem są nieopłacalne, w szczególności gdy jest ona udostępniana innym operatorom po cenach hurtowych, które nie bilansują kosztów jej utrzymania.
Propozycje UKE musi jeszcze zaakceptować Komisja Europejska. Pracodawcy RP przychylają się do proponowanych zmian w przepisach. Dlatego też przedstawiciele Organizacji wystąpili do władz największych miast w Polsce z apelem, aby ich przedstawiciele przyłączyli się do konsultacji, które odbędą się w Komisji Europejskiej. – Nasza Organizacja od 25 lat wspiera wszelkie inicjatywy, które mają na celu przywracanie i wspieranie mechanizmów rynkowych. Uważamy, że korzyści ze zmian w regulacjach przyczynią się do rozwoju rynku Internetu w Polsce – twierdzi Prezydent Andrzej Malinowski.