Na podmokłej działce rolnej właściciel z jednej strony zepchnął ziemię w celu podwyższenia drogi dojazdowej do reszty działki, z drugiej strony zepchnął ziemię w celu usypania brzegu rowu melioracyjnego, kolejna strona to działka nawieziona ziemią i podniesiona o ok. 80 cm stanowiąca działkę zabudowaną budynkiem. W ten sposób powstał zbiornik wodny (staw, rozlewisko wodne).
Czy taki obiekt wymaga pozwolenia wodnoprawnego?

Odpowiedź

Z opisu wykonanych czynności trudno wnioskować czy celem wykonywanych prac było powstanie stawu i czy spełnia on taką funkcję, a tym samym czy na jego wykonanie było wymagane pozwolenie wodnoprawne.

Jeżeli opisane roboty ziemne, wyniku których powstało rozlewisko, były wykonywane po 18 marca 2011 r. i powodują zmianę stanu wód stojących i wód podziemnych, to można je zaliczyć do robót, o których mowa w art. 9 ust. 2 pkt 1 lit. d Prawa wodnego , do których przepisy ustawy dotyczące urządzeń wodnych stosuje się odpowiednio, czyli wymagają uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Jeżeli jednak wykonane roboty nie powodują zmiany stanu wód stojących i wód podziemnych, gdyż i przed wykonaniem tych robót był to teren podmokły, a ponadto nie powodują zmiany stosunków wodnych na terenach sąsiednich, to nie znajduję przepisu, na podstawie którego uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego byłoby wymagane.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.)