Inwestor wystąpił o pozwolenie na przebudowę drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym. Z uwagi na wąski zmienny pas drogowy (8 m i 4 m) projekt budowlany nie uwzględnia budowy nowych zjazdów i przebudowy już istniejących.

Czy można wydać pozwolenie na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie drogi gminnej w istniejącym pasie drogowym?

Odpowiedź

Przebudowa może dotyczyć części budowli nawet jeżeli następuje w celu dostosowania budowli do warunków technicznych określonych przepisami prawa.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 3 pkt 7a Prawa budowlanego przez przebudowę należy rozumieć wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji; w przypadku dróg są dopuszczalne zmiany charakterystycznych parametrów w zakresie niewymagającym zmiany granic pasa drogowego.

Jak wynika z drugiego członu powyższej definicji, zmiany w zakresie szerokości pasa jezdni, nawierzchni i inne, jeżeli ich następstwem nie jest konieczność zmiany granic pasa drogowego, stanowić będą przebudowę. Na przebudowę taką wymagane jest pozwolenie. Przebudowa nie musi dotyczyć wszystkich elementów drogi.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 ze zm.)