Do jakiego organu przysługuje odwołanie od decyzji wydanej przez organ nadzoru budowlanego w przedmiocie pozwolenia na użytkowanie drogi gminnej, wydanej w zw. z upoważnieniem PINB przez starostę na podstawie ustawy o samorządzie powiatowym?

Odpowiedź

W obecnym stanie prawnym kompetencje do wydawania decyzji pozwolenia na użytkowanie drogi przysługują właściwym organom nadzoru budowlanego.

Uzasadnienie

Z dniem 19 maja 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 30 marca 2012 r. o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 549) – dalej u.z.u.r.i.d.p. I tak na mocy tej ustawy, kompetencje dotychczas przyznane starostom w sprawach oddawania do użytkowania dróg publicznych, zostały przeniesione na organy nadzoru budowlanego. Oznacza to konieczność wygaszenia wcześniej wydanych przez starostów, upoważnień do przeprowadzania przez organy nadzoru budowlanego, postępowań dotyczących użytkowania dróg publicznych. Jednocześnie z uwagi na art. 3 u.z.u.r.i.d.p., zgodnie z którym do spraw wszczętych i niezakończonych decyzja ostateczną do dnia wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, w odniesieniu do omawianego pytania, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 127 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – dalej k.p.a., w związku z art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.) – dalej pr. bud., właściwym do rozpatrzenia odwołania od decyzji wydanej przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego, jest wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego, jako organ administracji publicznej wyższego stopnia.

Należy również stwierdzić, że organem kompetentnym w sprawach oddawania do użytkowania obiektu budowlanego, zgodnie z art. 83 ust. 1 pr. bud., jest, co do zasady, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego. Właściwość rzeczową organu administracji publicznej ustala się według przepisów o zakresie jego działania (art. 20 k.p.a.). Oznacza to, że właściwości rzeczowej organów nie można domniemywać, musi ona wynikać wprost z przepisów prawa.