Pytanie:
Kto wydaje pozwolenie na przebudowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej, tj. starosta czy wojewoda?

Odpowiedź:
Pozwolenie na przebudowę chodnika w pasie drogi wojewódzkiej wydaje wojewoda.

Uzasadnienie:
W myśl przepisów ustawy z 21.03.1985 r. o drogach publicznych – dalej u.d.p. droga to budowla wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi, urządzeniami oraz instalacjami, stanowiąca całość techniczno-użytkową, przeznaczona do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowana w pasie drogowym – zob. art. 4 pkt 2 u.d.p. Przez pas drogowy należy rozumieć zaś wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą – zob. art. 4 pkt 1 u.d.p. Natomiast zgodnie z art. 4 pkt 6 u.d.p. chodnik stanowi część drogi przeznaczoną do ruchu pieszych. NSA w wyroku z 15.05.2013 r., II GSK 300/12, LEX 1327918 wskazał jednoznacznie, że w ramach pasa drogowego zawiera się droga, drogą zaś jest zarówno jezdnia, jak i chodnik. Inaczej rzecz ujmując - pas drogowy obejmuje chodnik, a także przestrzeń nad nim i pod nim. Na podstawie przepisów ustawy z 7.07.1994 r. - Prawo budowlane – dalej pr. bud. Organem administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji w sprawach obiektów i robót budowlanych dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz sytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu - niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad - wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek – zob. art. 82 ust. 3 pkt 3 pr. bud. Wobec tego należy przyjąć, że wojewoda będzie organem właściwym w sprawie przebudowy chodnika w pasie drogi wojewódzkiej. 

Serwis Budowlany
Artykuł pochodzi z programu Serwis Budowlany
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami