Wnioskodawcą i beneficjentem całego przedsięwzięcia jest Miasto Poznań. Głównym celem realizacji projektu jest stworzenie nowoczesnego systemu, który pozwoli w sposób kompleksowy prowadzić zorganizowaną gospodarkę odpadami dla miasta. Docelowo system zagospodarowania odpadów komunalnych obejmie oddziaływaniem łącznie ponad 500 000 mieszkańców. Inwestycja zakłada budowę zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów o dużej skali oddziaływania i znacznym stopniu skomplikowania ze względu na swoje oddziaływanie na środowisko przyrodnicze i społeczne. W ramach przedsięwzięcia w Poznaniu powstanie instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych. Ponadto w Suchym Lesie zostanie wykonana instalacja demontażu odpadów wielkogabarytowych

Wartość rozdysponowanych środków dla projektów odpadowych wyniesie ponad 3 mld zł, czyli prawie 72% dostępnych środków unijnych. Pozostałe środki pozostają do dyspozycji na inwestycje zgłaszane w trybie konkursowym. Projekt „System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania” będzie realizowany przy zastosowaniu hybrydowego modelu finansowania PPP. Model ten polega na wykorzystaniu krajowych środków publicznych, środków pozyskanych z Unii Europejskiej i kapitału prywatnego. Z tego względu przedsięwzięcie zostało również wsparte przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w zakresie doradztwa eksperckiego ds. prawnych, ekonomiczno-finansowych oraz technicznych. Projekt poznański jest pionierem w zakresie połączenia formuły partnerstwa publiczno-prywatnego z finansowaniem ze środków unijnych. Kolejne projekty, również w przyszłej perspektywie finansowej 2014-2020, będą mogły wzorować się na modelu wypracowanym w Poznaniu.

Źródło: www.decydujmyrazem.pl