Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło konkurs dla jednostek samorządu terytorialnego szczebla powiatowego. Samorządy mogą uzyskać wsparcie w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „wsparcie dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”.


Program finansowany jest do limitu 7 800 tys. zł (z uwzględnieniem wydatkowania dotacji w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej I i II edycja). Minister Pracy i Polityki Społecznej przekazuje powiatom dotacje na podstawie umów w sprawie dofinansowania zadań własnych. Konkursowe dofinansowanie obejmuje wydatki związane z przyznaniem pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka.

Postępowanie konkursowe odbywać się będzie w trybie otwartego konkursu ofert (ogłoszenie w tej sprawie opublikowano 17 października na stronie resortu). Przy rozpatrywaniu ofert po uwagę będzie brana m.in. liczba rodzin zastępczych i domów dziecka, liczba dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej w stosunku do dzieci umieszczonych w całej pieczy zastępczej, oraz zamożność powiatu (wskaźnik P).

Zainteresowane powiaty swoje zgłoszenia powinny złożyć w formie papierowej wyłącznie na dostępnych na stronie resortu formularzach. Część A formularza zawiera informacje dotyczące zadania, część B poświęcona jest danym statystycznym oferenta (i powinna być przesłana równolegle drogą elektroniczną).

Ofertę należy nadesłać listem poleconym do właściwego urzędu wojewódzkiego, dopisując na kopercie: Oferta na konkurs „świadczenia dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka”. Termin nadsyłania ofert mija 1 listopada, przy czym będzie on zachowany gdy podmioty złoży w tym terminie kompletną ofertę osobiście w biurze podawczym właściwego urzędu wojewódzkiego, lub nada w urzędzie pocztowym (liczy się data stempla pocztowego).

Wojewoda będzie miał następnie 14 dni na dokonanie oceny wniosków i przesłanie je wraz z zestawieniem zbiorczym do Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Minister z kolei będzie miał 10 dni od dnia otrzymania ostatniego zestawienia ofert z województw na sporządzenie krajowej listy rankingowej i dokonanie podziału środków w ramach dotacji. Wyniki konkursu z podaniem listy powiatów otrzymujących dotacje oraz kwot dotacji, zostaną ogłoszone na stronach internetowych ministerstwa.

Oferty nie podlegają uzupełnieniu ani korekcie po terminie składania ofert.

Podstawą prawną programu jest art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.).

Pobierz formularz zgłoszeniowy część A
Pobierz formularz zgłoszeniowy część B

Źródło: www.mpips.gov.pl