Domy dziecka i domy pomocy społecznej muszą w ciągu trzech miesięcy opracować plany naprawcze. Te mają im pomóc w przeprowadzeniu niezbędnych inwestycji.

Do podpisu Prezydenta została skierowana nowelizacja ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.). Najważniejsze zapisy ustawy dotyczą wypłaty zasiłków oraz zatrudniania pracowników socjalnych. Nowelizacja przewiduje, że ośrodek pomocy społecznej będzie mógł zatrudniać pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby mieszkańców gminy w stosunku jeden pracownik na 2 tys. mieszkańców lub proporcjonalnie do liczby osób lub rodzin objętych pracą socjalną. W tym przypadku jeden pracownik socjalny może przypadać na 50 osób lub rodzin. Ponadto ustawa nakłada na samorządy obowiązek sporządzania oceny zasobów pomocy społecznej i strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz ujednolica zasady opłacania egzaminów podnoszących kwalifikacje zawodowe pracowników socjalnych. Nowelizacja wydłuża też do 31 grudnia 2012 r. czas na osiągnięcie standardów lokalowych i opiekuńczych przez domy pomocy społecznej i placówki opiekuńczo-wychowawcze, którym nie udało się tego zrealizować do końca 2010 r. Będą miały 3 miesiące na dostosowanie planów naprawczych do nowych terminów.

Opracowanie: Anna Dudrewicz
Źródło: Gazeta Prawna, 21 marca 2011 r.