WKP: Magiczne miejsca zobowiązują do odpowiedniego ich promowania...


Adam Niwiński: W 2010 roku wspólnie z gminami powiatu łęczyńskiego przeprowadziliśmy kampanię promocyjną szlaku Magia Miejsc, w ramach której opracowaliśmy znak graficzny, zorganizowaliśmy cykl imprez, opublikowaliśmy materiały promocyjne, spoty radiowe, telewizyjne.


Od 2010 r. powiat prowadził badania i konsultacje społeczne dotyczące oceny atrakcyjności turystycznej i możliwości konkurencyjnych Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego na rynku turystycznym. Ich efektem jest Strategia marki Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego na lata 2011 – 2020, a także: system identyfikacji wizualnej marki Kameralne Pojezierze, plan rozwoju i promocji marki, koncepcja unikalnej oferty sprzedażowej, portfel usług turystycznych.

W te prace włączyliśmy lokalne samorządy, Poleski Park Narodowy, parki krajobrazowe, przedsiębiorców i partnerów społecznych z całego Pojezierza. Utworzyliśmy portal www.turystyka-pojezierze.pl, który w 2011 r. zajął I miejsce w konkursie „Kryształowa Elka”. Już po raz drugi promowaliśmy specjalną ofertę na majowy weekend. Są kolejne pomysły.


WKP: Jedną z mocnych stron powiatu łęczyńskiego jest położenie na terenie Pojezierza Łęczyńsko – Włodawskiego. Jakie są inne?

AN: Główną bez wątpienia jest położenie – to jedyne tak wielkie skupisko jezior w centralnej Polsce – ponad 60 niewielkich, malowniczych jezior położonych między rzekami Wieprzem i Bugiem...


Na skraju Pojezierza znajduje się jeden z największych zakładów przemysłowych Lubelszczyzny, kopalnia węgla kamiennego w B ogdance. Obok rolnictwa i przemysłu przetwórczego szybko rozwijają się nowoczesne usługi medyczne i informatyczne.


WKP: Czy kryzys mocno dał się odczuć w powiecie?

AN: Dzięki dobrej sytuacji ekonomicznej kopalni w Bogdance, która zatrudnia ponad 4 tyś. osób, skutki kryzysu nie są tak bardzo odczuwalne dla mieszkańców naszego powiatu. Staramy się aktywnie korzystać z funduszy europejskich – przy współfinansowaniu ze środków unijnych przeprowadziliśmy kompleksową przebudowę i remonty dróg w pobliżu kopalni oraz budowę ścieżki rowerowej na Pojezierzu. Oprócz tego wdrożyliśmy wiele tzw. projektów miękkich. Przy wsparciu UE przeprowadziliśmy działania związane z budowaniem marki turystycznej naszego regionu. Zorganizowaliśmy cykl szkoleń dla pracowników starostwa i urzędów gmin, uzyskaliśmy certyfikat ISO. Powiat łęczyński wspólnie z samorządami z rejonu powiatów włodawskiego i świdnickiego kończy realizację projektu „Wirtualne Powiaty. Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Budujemy infrastrukturę sieciową, która umożliwi dostęp do szerokopasmowego internetu. Na ten cel wydaliśmy prawie 30 mln zł. Powodem do dumy jest również Szpital Powiatowy w Łęcznej, którego budowę zakończyliśmy w 2008 r.


Funkcjonujące w ramach szpitala Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej z lądowiskiem dla śmigłowców i jedyną we wschodniej Polsce komorą hiperbaryczną oraz Ośrodek Chirurgicznego Leczenia Otyłości i Chirurgii Metabolicznej to placówki wyróżniające się nowoczesnością i jakością usług nie tylko w skali regionu. Szpital w Łęcznej rozpoczyna teraz realizację projektu „Współpraca transgraniczna na rzecz zapobiegania i leczenia ciężkich przypadków oparzeń na pograniczu polsko-ukraińskim”. Dzięki temu, przy Wschodnim Centrum Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej powstanie pierwszy w tej części kraju oddział dla dzieci. Wartość projektu przekracza 1,3 mln euro.