W przedmiotowej sprawie skarżący zakwestionował odrzucenie przez WSA jego skargi na bezczynność prezydenta miasta, dotyczącą zatwierdzenia przedkładanej przez niego koncepcji zagospodarowania przestrzennego oraz przebudowy budynku mieszkalnego. W skardze kasacyjnej wskazał, w kontekście sformułowanej podstawy zaskarżenia, iż obowiązek organu do zaopiniowania przedłożonej koncepcji wynika w istocie z art. 32 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego . Wskazany przepis stwierdza jednakże, iż pozwolenie na budowę lub rozbiórkę obiektu budowlanego może być wydane po uprzednim uzyskaniu przez inwestora, wymaganych przepisami szczególnymi, pozwoleń, uzgodnień lub opinii innych organów. W ocenie NSA przepis ten ma więc charakter blankietowy i ramowo określa, jakie działania powinny poprzedzić wydanie pozwolenia na budowę. Nie ma jednak wątpliwości, iż zarówno obowiązek inwestora, jak i uprawnienie właściwego organu do uzyskania/wydania pozwoleń, uzgodnień lub opinii, muszą wynikać z konkretnych przepisów szczególnych.

Przydatne materiały:
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 ze zm.)