Zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy - Prawo zamówień publicznych kierownik zamawiającego określa organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków komisji przetargowej, mając na celu zapewnienie sprawności jej działania, indywidualizacji odpowiedzialności jej członków za wykonywane czynności oraz przejrzystości jej prac. Tak więc to w gestii kierownika zamawiającego pozostaje uregulowanie organizacji i trybu pracy komisji przetargowej. Jeśli zatem kierownik zamawiającego uzna, że w czasie stanu epidemii koronawirusa wprowadzonego rozporządzeniem w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, komisja przetargowa powinna mieć możliwość odbywania posiedzeń online, powinien w tym zakresie wprowadzić stosowne regulacje. Jeśli zostaną one wydane (np. w formie zarządzeń, uchwał), komisja przetargowa będzie mogła odbyć posiedzenie online.

 

 

Więcej pytań i odpowiedzi znajdziesz w LEX Zamówienia Publiczne:

Kiedy zamówienie publiczne jest zamówieniem sektorowym? >

Jak obliczyć termin na sporządzenie planu zamówień publicznych? >