Zgodnie z ustaleniami gminy nie będą miały obowiązku zatrudniania asystentów rodziny. Wyjątkiem będzie sytuacja, w której sąd nałoży na rodzinę obowiązek pracy z asystentem. Pracownicy socjalni będą mogli pełnić funkcję asystenta rodziny na obszarze więcej niż jednej gminy.

Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej powoływany będzie dla rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka, które nie posiadają przynajmniej dwuletniego doświadczenia. Ponadto jeden koordynator będzie mógł zajmować się aż trzydziestoma rodzinami zastępczymi i rodzinnymi domami dziecka, czyli dwukrotnie większą liczbą niż dotychczas.

Nie będzie również obowiązku starosty zatrudniania osób do pomocy w przypadku rodzin zastępczych, w której przebywa więcej niż 3 dzieci; ostateczną decyzje w tej sprawie będzie należała do starosty.

Zmianie ulec mają także zasady udzielenia środków finansowych na remonty i inne nieprzewidziane koszty związane z opieką i wychowaniem dziecka - podstawą do ich przekazania będzie umowa zawierana z osobą prowadzącą rodzinny dom dziecka.

Opisane powyżej zmiany stanowią część tzw. małej nowelizacji wynegocjowanej przez Związek Powiatów Polskich, która ma pozwolić na wejście w życie ustawy 1 stycznia 2012 r. i jednoczesną ochronę finansów samorządowych. Zaprezentowane wyżej regulacje miałyby być uchwalone do końca tego roku. Druga część poprawek - obejmująca kilkadziesiąt zmian natury merytorycznej i redakcyjnej - złożyłaby się na tzw. dużą nowelizację, która weszłaby w życie na początku 2012 r.

Źródło: wartowiedziec.org