Przedmiotem prowadzonego postępowania jest dostawa sprzętu komputerowego. Oferta jednego z wykonawców została odrzucona ze względu na niezgodność z SIWZ. Głównym powodem był brak tłumaczenia na język polski zwrotów i wyrażeń dotyczących branży IT. Dodatkowo, wykonawca w niektórych częściach formularza ofertowego nie wskazał konkretnych parametrów oferowanych produktów. Wynikały jednak one ze specyfikacji dołączonych do produktów.

Odrzucenie oferty wzbudziło wątpliwość wykonawcy, który złożył odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. Odwołujący wnosił o unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz oferty odrzuconej. Wykonawca podnosił, że pewne niedoskonałości pojawiające się przy sporządzaniu oferty nie mogą prowadzić do jej odrzucenia. Dodatkowo, nie każda niezgodność oferty z SIWZ stanowi podstawę do jej odrzucenia. 

Brak tłumaczenia użytych zwrotów z branży IT nie może stanowić samoistnej podstawy do odrzucenia oferty. W szczególności, ze względu na fakt, że sam zamawiający w stanie faktycznym używał takich zwrotów w opisie przedmiotu zamówienia. Dodatkowo, wykonawca wnosił o nakazanie zamawiającemu poprawy innych omyłek w treści oferty, o których mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. 

Krajowa Izba Odwoławcza, wyrokiem z 21.03.2017 r., KIO 401/17 uwzględniła odwołanie, nakazała unieważnienie czynności wyboru najkorzystniejszej oferty oraz czynności odrzucenia oferty odwołującego, a także poprawę omyłek zawartych w jej treści. Skład orzekający wskazał, że intencją ustawodawcy w zakresie przepisu art. 87 ust. 2 pkt 3 p.z.p. było umożliwienie brania udziału w postępowaniu wykonawców, których oferty dotknięte były nieistotnymi wadami i błędami. Warunkiem zastosowania przesłanki z tego artykułu jest to, aby wprowadzona zmiana nie zniekształcała w znacznym stopniu oferty wykonawcy. 

Zmieniona oferta wykonawcy musi w dalszym ciągu być zgodna z jego oświadczeniem woli. Możliwość poprawy innej omyłki jest niewątpliwie przejawem odejścia od zasady formalizmu w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Izba wskazała, że nie każda nieścisłość, niezgodność oferty traktowana jest automatycznie jako niezgodność oferty, która przekłada się na jej odrzucenie. 

Odnosząc się do kwestii braku tłumaczenia części zwrotów na język polski, Izba zaznaczyła, że odrzucenie oferty było nieuzasadnione. Zamawiający samodzielnie nie dokonał tłumaczenia użytych w opisie przedmiotu zamówienia zwrotów, dlatego też nie może wymagać takiej czynności od wykonawcy. W szczególności, iż zwroty takie były niewątpliwie przez niego w poprawny sposób zrozumiane. 

Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 21.03.2017 r., KIO 401/17

LEX Zamówienia Publiczne
Artykuł pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami